Фінансові ресурси

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Затверджений у сумі Один мiльйон двiстi вiсiмдесят двi тисячi п`ятсот шiстдесят вiсiм гривень 00 копiйок  1282568 грн.
 
  (сума словами і цифрами)
  Голова Великолепетиської районної ради
  (посада)                      
      Т. О. Верховська
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  12 січня 2017 року    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2017 рік
24121257  Великолепетиська районна рада
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт  Велика Лепетиха   Херсонської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Великолепетиська районна рада
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0110170  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 270 600,00 11 968,00 1 282 568,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 270 600,00 х 1 270 600,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 11 968,00 11 968,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 11 968,00 11 968,00
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1 270 600,00 11 968,00 1 282 568,00
Поточні видатки 2000 1 270 600,00 11 968,00 1 282 568,00
Оплата праці 2110 927 800,00 - 927 800,00
Заробітна плата 2111 927 800,00 - 927 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 204 200,00 - 204 200,00
Використання товарів і послуг 2200 138 500,00 11 968,00 150 468,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 37 500,00 11 968,00 49 468,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 13 400,00 - 13 400,00
Видатки на відрядження 2250 3 000,00 - 3 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 83 900,00 - 83 900,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 400,00 - 400,00
Оплата електроенергії 2273 83 500,00 - 83 500,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 700,00 - 700,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 700,00 - 700,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 100,00   100,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     Т. О. Верховська
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     С. В. Носальський
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
12 січня 2017 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***