Про районний бюджет на 2014 рік

 
УКРАЇНА
 
Великолепетиська районна рада
Херсонської області
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
ХХХХІ СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 
 
___________     № ____
 
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», керуючись статтею 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
                                            В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити районний бюджет на 2014 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                            Д. С. Папуша
 
 
                  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА                                                                          
   до проекту розрахункових показників місцевих бюджетів                                      
         та міжбюджетних відносин на 2014 рік
 
Показники бюджету на 2014 рік  сформовано в умовах несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури та нестабільності на світових фінансових ринках, які уповільнили темпи розвитку світової економіки, та вплинули на бюджетну рівновагу, виникнення негативних тенденцій розвитку економіки України, і як наслідок та фінансово-економічну ситуацію регіонів.
 Ключовим напрямом бюджетної політики на 2014 рік у сфері взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами є збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів, спрямованих на раціональне використання економічного потенціалу кожного регіону з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах.
Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2014 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 213-р та завдань, визначених щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.
Обсяг місцевих бюджетів на 2014 рік складає 234 905,9 млн. грн., що на 14 800,4 млн. грн. (6,7%) більше порівняно з 2013 роком, в тому числі:
по загальному фонду місцевих бюджетів – 213 254,2 млн. грн., що більше аналогічного показника 2013 року на 14 531,0 млн. грн. (7,3%);
по спеціального фонду місцевих бюджетів – 21 651,7 млн. грн., що більше у порівнянні з 2013 роком на 269,4 млн. грн. (1,3%).
 
Доходи місцевих бюджетів
Прогнозний показник доходів місцевих бюджетів на 2014 рік, (без врахування трансфертів) становить 109 284,8 млн. грн., в тому числі:
по загальному фонду – 90 767,8 млн. грн.,
по спеціальному фонду – 18 517,0 млн. гривень.
Прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (І кошик), визначено в сумі 74 138,9 млн. грн., що складає 109,4 відсотка до очікуваних надходжень 2013 року.
Розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 2014 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснювався відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.
Враховуючи неоднорідність динамічного ряду, що відображає фактичні надходження доходів у базових роках, при розрахунку індексу відносної податкоспроможності, як і у поточному році, застосовано метод екстраполяції та експоненційний метод. Крім того, з метою врахування зміни тенденцій надходжень у поточному році, збережено коефіцієнт актуалізації індексу відносної податкоспроможності.
Водночас враховуючи численні звернення місцевих органів влади, удосконалено алгоритм визначення показника стимулювання, що дозволить забезпечити оптимальний розподіл доходів адекватно наявній податковій базі.
Крім того, відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України, внесено більше 200 коригувань фактичних надходжень базових років по окремих місцевих бюджетах, у зв’язку з перереєстрацією платників податків.
Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), на 2014 рік складає 16 628,9 млн. грн., або 97,7 відсотка до очікуваних надходжень 2013 року.
При розрахунку прогнозних показників таких доходів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць враховували трендові зміни податкоспроможності кожної одиниці у базових роках та фактично досягнутий рівень у поточному році.
Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів на 2014 рік визначено у розмірі 18 517,0 млн. грн., з них 9 135,3 млн. грн. або 49,3 відсотка складає бюджет розвитку. Розрахунок прогнозного обсягу надходжень здійснювався в розрізі кожного платежу окремо, з врахуванням факторів, які безпосередньо впливають на їх надходження.
Видатки місцевих бюджетів
Видаткова частина місцевих бюджетів сформована з урахуванням впливу економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду (без урахування трансфертів) становить 151 168,9 млн. грн., що на 509,5 млн. грн. (5,2 %) більше ніж у 2013 році.
При розрахунку прогнозного обсягу видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, враховано 6 070,2 млн. грн. на підвищення:
розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 липня –  1 250 гривень, з 1 жовтня – 1 301 гривня;
посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня – 852 гривні, з 1 липня – 890 гривень, з 1 жовтня – 1011 гривень.
Крім того, за непростих фінансово-економічних умов передбачено кошти на підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів за видатками на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ та оплату за енергоносії у сумі 6 200,0 млн. грн., що відповідає обсягу додаткового фінансового ресурсу, який був спрямований місцевим бюджетам в кінці 2012 року та не врахований у базових показниках 2013 року.
Зазначене дасть можливість забезпечити виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України стосовно врахування при затвердженні відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
Водночас, обмеженість ресурсу бюджету не дозволяє передбачити видатки у сумі 5 417,4 млн.грн., які на сьогодні не можна вважати першочерговими, а саме: видатки, пов'язані з особливостями формування бюджетів Автономної Республіки Крим, мм. Києва і Севастополя (2 285,0 млн.грн.), нерозподілені видатки  (615,3 млн.грн.) та інші видатки (50 відсотків, 1 726,3 млн.грн.) і застосувати диференційований коефіцієнт вирівнювання «альфа» для бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного бюджету (для усіх місцевих бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного бюджету, застосовано коефіцієнт вирівнювання «альфа» на рівні 1).
З урахуванням зазначеного обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, становить                              134 540,0 млн. грн. (фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери – 111 556,6 млн. грн.).
Обсяг видатків що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначено у сумі 16 628,9 млн. гривень.
Державне управління
Загальний прогнозний обсяг видатків на утримання органів управління, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 2014 рік складає 4 000,6 млн. грн., що більше у порівнянні з 2013 роком на           355,5 млн. грн. або на 9,8 відсотка.
Розподіл обсягу видатків між бюджетами районів здійснено виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості для утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління (21,350 тис. грн.), нормативу кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення, що становить 3,728 одиниці на тисячу населення та з врахуванням коригуючого коефіцієнту Ky2, що залежить від щільності населення територій сільських рад.
Розподіл обсягу видатків між бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення здійснено виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості для утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління (35,379 тис. грн.), нормативу штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення, що має 14 значень залежно від чисельності населення цих міст, та з урахуванням коригуючого коефіцієнту для малих міст – з населенням до 28 тис. осіб.
Розподіл прогнозного показника видатків для обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету міста Києва, районних бюджетів мм. Києва і Севастополя здійснено відповідно до часток видатків зазначених бюджетів у загальному обсязі видатків на утримання органів управління в цілому по Україні.
Освіта
Загальний обсяг видатків на освіту, що врахований у розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, в бюджеті на 2014 рік становить 68 836,1 млн. грн., що на 5 782,4 млн. грн.     (9,2%) більше такого показника у 2013 році (63 053,7 млн. грн.).
Розрахунок видатків на освіту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць на 2014 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові, учнів професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові.
Видатки на дошкільну освіту, які враховані в обсязі міжбюджетних трансфертів, складають 13 900,9 млн. гривень.
Видатки на професійно-технічну освіту розподілено між регіонами залежно від фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів.
В цілому у видатках, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, по освіті на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах передбачено 4 798,2 млн. гривень.
У розрахунках міжбюджетних трансфертів на освіту враховані видатки на заходи районного та обласного значення позашкільної роботи з дітьми в обсязі 796,6 млн. гривень.
Відповідно до статті 2 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" стипендії віднесені до грошових доходів громадян, які підлягають індексації. Порядок проведення індексації грошових доходів населення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078.
Відповідно до пункту 4 цього Порядку стипендії індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 №526.
На індексацію стипендій студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів, а також на збільшення з 1 січня 2014 року розмірів стипендій для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на «відмінно» та для студентів, яким призначені іменні та персональні академічні стипендії враховано додатково на 2014 рік 76,8 млн. гривень.
Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в            2014 році становитиме 3 мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання. У 2014 році на вказану мету враховано               10,7 млн. гривень.
На виплату одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 №1361 враховано 19,3 млн. гривень.
На виплату одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" враховано 23,4 млн. гривень.
Розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становитиме в 2014 році шість прожиткових мінімумів. На цю мету враховано 65,1 млн. гривень.
На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років, враховано    18,6 млн. гривень.
На рівні 2013 року в обсязі 15,8 млн. грн. збережено видатки на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін.
На виконання доручення Президента України від 27.03.2013 №1-1/711 щодо реалізації нових соціальних ініціатив на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів враховано цільові видатки у обсязі 593,9 млн. гривень.
Охорона здоров’я
Загальний обсяг попередніх показників видатків на охорону здоров’я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за проектом бюджету на 2014 рік становить 45 968,9 млн. грн., що на 3 848,7 млн. грн. або на 9,1 % більше відповідного показника 2013 року.
У складі видатків на охорону здоров’я на наступний рік враховано цільові видатки:
для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет в обсязі       599 млн. грн.;
на  підтримку проведення реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах - 417,3 млн. грн. (розподілено для обласних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та бюджету міста Києва);
підтримку  проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу за обсяг та якість виконаної роботи - 250 млн. грн. (розподілено для бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та бюджету міста Києва);
для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в обсязі 392 млн. грн. (розподілено для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки місцевих бюджетів на галузь соціального захисту та соціального забезпечення визначено у сумі 6 180,8 млн. гривень.
У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:
на утримання підопічних в будинках-інтернатах (пансіонатах) для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для дітей - інвалідів та на навчання і трудове влаштування інвалідів по кодах (090601, 090901, 091203) обраховувався виходячи із кількості підопічних, які проживають в цих установах, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного підопічного, до якого стосовно підопічних у будинках-інтернатах для дітей – інвалідів застосовано коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 1,5;
на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по коду 091204 – виходячи із кількості громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного громадянина.
Кількість обслуговуваних визначена за звітними даними Міністерства соціальної політики про організацію соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів (Форма 12-соц) станом на 01.01.2013 року становить 1 326,590 тис. чол., з урахуванням коефіцієнту приведення чисельності що проживає у сільській місцевості до відповідної чисельності обслуговуваних у міській місцевості становить 1 610,448 тис. чоловік, та кількість підопічних у стаціонарних відділеннях постійного проживання – 8,008 тис. чоловік.
При цьому, у 2014 році, як і у 2013 році попередніми показниками передбачений коефіцієнт приведення, який дорівнює 1,4 і визначений для приведення контингентів громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання різних видів соціальної допомоги у сільській місцевості до відповідних контингентів у міській місцевості.
Відповідно до Бюджетного кодексу України ці видатки будуть провадитися із районних бюджетів та бюджету міст обласного підпорядкування.
Це обумовлено тим, що саме на цих рівнях згідно чинного законодавства створені та діють органи, які займаються відповідними соціальними виплатами або наданням допомоги;
на заходи щодо соціального захисту інвалідів, а саме, на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп – виходячи із чисельності інвалідів, станом на 1 січня 2013 року та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного інваліда;
на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах професійної реабілітації інвалідів та Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів – виходячи з кількості інвалідів та дітей-інвалідів по Україні,  станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості інваліда чи дитини-інваліда та коригуючого коефіцієнта, який визначається виходячи із питомої ваги інвалідів та дітей-інвалідів що відвідують центри обласного рівня (0,25) та центри міські і районні (0,75), для бюджету мм. Києва і Севастополя (1,0) відповідно до звітних даних за рік, станом на 1 січня року, що передує плановому;
на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги станом на 1 січня року, що передує плановому, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості витрат на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (1 419,7 грн.) та коефіцієнта бюджетної забезпеченості у планованому бюджетному періоді;
на обробку інформації з нарахування і виплати допомоги, компенсацій і субсидій – відповідно до кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, за якими нарахування здійснюється централізовано, та кількості зазначених справ, за якими нарахування проводяться децентралізовано, на підставі даних Міністерства соціальної політики України станом на 01.01.2013;
на виплату компенсацій реабілітованим громадянам – виходячи з даних щодо фактичної кількості одержувачів такої компенсації у 2012 році та нормативу бюджетної забезпеченості, що відповідає середньому розміру компенсації відповідно до чинного законодавства (600 гривень).
У даному випадку слід зазначити, що Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", відповідно до якого провадяться виплати компенсацій за час позбавлення волі або відшкодування вартості вилученого майна, діє з 1991 року. Відповідно до цього Закону заяви про виплати повинні подаватися до відповідних комісій протягом трьох років з часу введення в дію Закону або з часу реабілітації. Враховуючи, що Закон діє більше ніж 20 років, прийняття нових заяв щодо відшкодування вартості вилученого під час репресій майна можливе лише у виключних випадках;
для виплати допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – виходячи з прогнозної чисельності одержувачів такої допомоги у 2014 році на підставі даних Міністерства соціальної політики України. При розрахунку застосовано розміри допомоги,  визначені виходячи з величини прожиткового мінімуму, який передбачається встановити на 2014 рік;
на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – відповідно до законів України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та "Про поховання та похоронну справу" – виходячи із прогнозної кількості відшкодувань на поховання, яка визначена на підставі статистичних даних щодо кількості учасників бойових дій та інвалідів війни і розрахункового коефіцієнта смертності учасників бойових дій та інвалідів війни в регіоні. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на здійснення одного поховання учасника бойових дій або інваліда війни, розрахований виходячи з наявного обсягу ресурсу, становитиме                  1 337,2 гривень;
на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на підставі кількості осіб, які належать до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей з урахуванням коефіцієнта приведення зазначеної кількості до загальної чисельності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на зазначену мету;
на заклади, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах в сумі 231,4 млн. грн., що на 7,4 відсотка більше відповідних показників 2013 року, які складаються з витрат на утримання притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей і соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема на: 
утримання притулків для дітей – в сумі 51,2 млн. грн., що на 43,3 відсотка менше відповідних показників 2013 року, яка розподілена виходячи з кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2013 роком зменшилась на 1 007 одиниць;
утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – в сумі 157,1 млн. грн., що на 46,7 відсотка більше показників 2013 року, яка розподілена виходячи із кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2013 роком збільшилась на 792 одиниці;
утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – в сумі 24,03 млн. грн., що на 26,4 відсотка більше показників 2013 року, яка розподілена виходячи із кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2013 роком збільшилась на 143 одиниці;
на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей – на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів. На 2014 рік цей показник обрахований в обсязі 4,105 гривень, що на 10,2 відсотка більше відповідних показників 2013 року.
У загальному обсязі видатків на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей передбачені асигнування на оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей в сумі 100,0 млн. гривень. Розподіл зазначеного обсягу асигнувань здійснено між обласними бюджетами виходячи із кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів крім вечірніх загальноосвітніх шкіл (4 029 697 осіб).
Крім того, в загальному обсязі зазначених видатків передбачені додаткові кошти на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення, в сумі 456,3 млн. грн. для забезпечення діяльності 12000 посад фахівців із соціальної роботи у регіонах, що на 5,6 відсотка більше відповідних показників 2013 року.
Розподіл цих видатків здійснено між районними бюджетами та зведеними бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення за окремим алгоритмом виходячи з кількості додаткових посад фахівців із соціальної роботи, введених у 2012 році, відповідно до розподілу Міністерства соціальної політики, та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну посаду (38024,9 грн.).
Також,  в складі видатків на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей передбачені асигнування в сумі 6,8 млн. грн. у бюджетах адміністративно-територіальних одиниць, до складу яких входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком.
Культура і мистецтво
Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво, який враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2014 рік, складає              8 285,1 млн. грн., що перевищує обсяг видатків 2013 року (7 691,7 млн. грн.) на 593,4 млн. грн. або на 7,7 відсотка.
Розподіл бюджетних ресурсів держави між центральними та місцевими органами влади здійснюється відповідно до правових та методологічних норм, визначених у Бюджетному кодексі України та постанові Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів”.
На виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» при визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.
Фізична культура і спорт
Видатки, передбачені місцевим бюджетам на програми і заходи з фізичної культури і спорту, у розрахунках до проекту бюджету на 2014 рік становлять 1 244,7 млн. грн., що більше проти видатків 2013 року на 111,8 млн. грн. або на 9,9 відсотка.
Обсяг видатків на програми і заходи з фізичної культури і спорту, що врахований у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2014 рік, визначався на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який був розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів. На наступний рік цей показник обрахований із збільшенням проти відповідного показника на 2013 рік на 9,8 відсотка і становить 25,1 гривень.
В загальному обсязі коштів, врахованих у місцевих бюджетах на фізичну культуру і спорт, передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, програм з інвалідного спорту, утримання центрів «Інваспорт», утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, фінансову підтримку спортивних споруд.
У складі видатків на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування в сумі 96,7 млн. грн. на підтримку діяльності шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), що на 10,7 млн. грн. або на 12,4 відсотка більше відповідного показника поточного року.
Розподіл зазначеного обсягу асигнувань між обласними бюджетами (з яких здійснюється фінансування цих закладів) здійснено виходячи із кількості спортсменів постійного складу ШВСМ відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінмолодьспортом на 2013 рік (4042 осіб).
Крім того, в складі видатків на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування в сумі 4,9 млн. грн. у бюджетах адміністративно-територіальних одиниць, до складу яких входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначені за окремим розрахунком.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 128 357,4 млн. грн.,                                   у тому числі:
 • дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам –  63 137,3 млн. грн. (у 2013 році – 55 695,4 млн. грн.).
Із 694 місцевих бюджетів з дотацією вирівнювання з державного бюджету збалансовано 667 бюджетів.
 • додаткові дотації із загального фонду на:
 • здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" – 34,1 млн. грн.;
 • забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича – 10,0 млн. грн.;
 • компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району – 119,4 млн. грн.;
 • компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії – 152,1 млн. грн.;
 • вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів –      1 000,7 млн. грн. (на рівні 2013 року);
 • субвенції на програми соціального захисту 59 238,6 млн. грн.,                      з них:
48 981,3 млн. грн. – на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
7 388,3 млн. грн. – на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
829,4 млн. грн. – на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу;
2 039,6 млн. грн. – на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
 • субвенції із загального фонду на:
 • виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води – 14,3 млн. грн.;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 610,6 млн. грн.;
 • виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича – 7,4 млн. грн.;
 • придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 200,0 млн. грн.;
 • придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 323,1 млн. грн.;
 • часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 191,6 млн. грн.;
 • забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру – 4,0 млн. грн.;
 • відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – 39,1 млн. грн.;
 • фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 45,7 млн. грн.;
 • проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 19,0 млн. грн.;
 • обласному бюджету Черкаської області на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка – 25,0 млн. грн.;
 • розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – 50,6 млн. гривень.
 • субвенції із спеціального фонду на:
 • фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження –                               183,8 млн. грн.;
 • завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську –                               664,8 млн. грн.;
 • обласному бюджету Черкаської області на проведення заходів з відзначення 200 – річчя від дня народження Тараса Шевченка – 5,0 млн. грн.;
 • будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2 281,2 млн. гривень.
            З метою забезпечення відповідності між обсягом надходжень та видатків відповідного бюджету 27 місцевих бюджетів (3,9 % від загальної кількості (694)) збалансовано з передачею коштів до державного бюджету. До обсягу коштів, які передаються до державного бюджету, для усіх місцевих бюджетів застосовано коефіцієнт "альфа" на рівні 1. Загальний обсяг коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, дорівнює 2 736,2 млн. гривень.
Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів у 2014 році, як і у попередніх роках, здійснюватиметься через державний фонд регіонального розвитку, який враховано у обсязі 3 480,0 млн. грн.                         (1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2014 рік) та за рахунок державних капітальний видатків, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, –                                 3 461,5 млн.гривень.
 
 
 
 
 
 

Категорія проект рішення: