Нові державні стандарти

Методичні матеріали для скачування

Українська мова

У 2013-2014 навчальному році вивчення української мови у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою  на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664.
Пріоритетним завданням для укладачів нової програми  стала підготовка школярів до активної життєдіяльності в умовах сьогодення, що потребувало переосмислення усталеної організації процесу навчання української мови відповідно до запитів суспільства, напрямів розвитку мовної освіти й Загальноєвропейських  рекомендацій з питань стратегій  і тактик формування мовної особистості.
Оскільки українська мова як навчальний предмет є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання, в сучасних умовах є потреба переорієнтувати процес оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок на повноцінне засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної).
Визначальною ознакою вивчення української мови за новою навчальною програмою є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Адже володіння українською мовою, уміння спілкуватися, домагатися успіхів у процесі  комунікації є тими характеристиками особистості, які здебільшого визначають досягнення людини  практично в усіх  галузях життя, сприяють її  успішній адаптації до мінливих умов сучасного світу.
Основним змістом мовної освіти стають  дії, операції, які співвідносяться з проблемою, що потрібно розв’язати. Тому в новій навчальній програмі з української мови  діяльнісний зміст освіти відбивається з акцентом  на способах діяльності, уміннях і навичках, які потрібно сформувати,  на досвіді діяльності, який повинен накопичуватися й усвідомлюватися учнями, і на навчальних досягненнях, які учні повинні продемонструвати.
Вимоги до освітніх результатів  у програмі сформульовані в термінах предметної компетентності, які відбивають пізнавальну діяльність учнів на різних рівнях,  а саме: учень називає, наводить приклади, описує тощо (початковий рівень; розпізнавання),  учень розрізняє, ілюструє, називає правила, визначення тощо (середній рівень; розуміння), учень пояснює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки тощо (достатній рівень; уміння й навички), учень обґрунтовує, аналізує, прогнозує,  встановлює зв’язки, висловлює судження,  оцінює тощо (високий рівень;  перенесення знань).
Зміст мовленнєвої змістової лінії за новою навчальною програмою для 5 класу викладається за принципом структурної систематичності, що передбачає поступове ускладнення й поглиблення мовленнєвознавчих понять і   формування вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності  (аудіативних, читацьких, текстотворчих – усних і письмових).
Зміст  мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється реалізацією системи міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, які зумовлюють систематичне й різнобічне збагачення словникового запасу й граматичної будови  мовлення учнів лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих умінь і навичок,  умінь  користуватися різними  лінгвістичними словниками.
Мовленнєва й мовна змістові лінії є основними, які визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до рівня мовленнєвої й мовної компетентностей учнів, кількістю годин, що виділяються на їх засвоєння, а дві інші (соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) є засобом  досягнення основної освітньої мети навчання української мови в основній школі.
Зупинимося на особливостях   змісту навчального матеріалу і вимог до рівня навчальних досягнень учнів у 5 класі.

Програма впровадження Державного стандарту базової загальної освіти в навчальних закладах Великолепетиського району (початок впровадження -01.09.2013р. з 5 класу)

Програма ґрунтується на положенні Національної доктрини розвитку освіти України, Закону України «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН України від 06.06.2012 року №664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».
Завдання програми:
  • інформаційне та методичне забезпечення впровадження нового Держстандарту базової загальної освіти;
  • систематизація роботи усіх ланок методичної служби щодо впровадження нових навчальних програм, починаючи з 5 класу з 01.09.2013;
  • реалізація нових підходів до цільової орієнтації процесу навчання, змісту та методики викладання предметів;
  • підвищення професійного рівня вчителів 5-9 класів, удосконалення методики роботи за новими навчальними програмами;
  • модернізація форм методичної роботи з педагогами, які викладатимуть предмети у 5-9 класах.
Підписатися на RSS - Нові державні стандарти