Державна соціальна допомога на дітей фізичним особам-підприємцям

З метою забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців (далі - ФОП) Кабінетом Міністрів України 22 квітня 2020 року  прийнято постанову № 329. Згідно з нею допомога на дітей призначається і виплачується ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації ФОП.

Призначення і виплата допомоги на дітей здійснюється органами соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання ФОП.
Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, та на один місяць після дати його відміни одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць. Станом на 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років становить 1779,00 грн., від 6 до 10 років становить 2218,00 грн.
Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі.
У паперовій формі заявник подає такі документи:
копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
В електронній формі заявник подає такі документи/відомості через стартову сторінку системи надання послуги -http://dopomoga2fop.ioc.gov.ua:
заява, яка складається з персональних даних заявника, даних про дітей та даних для перерахування коштів.
сканована копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
сканована копія довідки з ПФУ про сплату ЄСВ (форма ОК-7);
сканована копія документу, що посвідчує проживання на території України (для іноземців);
сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.
У разі коли до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення.
Перевірка належності фізичної особи — підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.
Про призначення допомоги на дітей чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення, у тому числі в електронній формі (у разі подання заяви та документів в електронній формі).
Виплата допомоги на дітей припиняється у разі:
позбавлення отримувача батьківських прав;
відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав;
тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;
смерті дитини;
смерті отримувача.
Виплата допомоги на дітей припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.
Отримувач допомоги на дітей у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це органам соціального захисту населення.
Одержання отримувачем інших видів допомоги, за винятком компенсації послуги “муніципальна няня”, не впливає на призначення та виплату допомоги на дітей.
 
 
Додаток до Порядку
 
До органу соціального захисту населення
_______________________________________________
(найменування органу соціального захисту населення)
від ___________________________________________,
                        (прізвище, ім’я та по батькові)
категорія заявника:_____________________, проживаю
                                       (батько/мати, опікун)
за адресою: ____________________________________,
номер телефону:__________________;
адреса електронної пошти:________________,
тип документа:__________________________________
                                         (паспорт громадянина України,
______________________________________
              документ, що підтверджує право на постійне проживання
______________________________________________
       в Україні (для іноземця та особи без громадянства)
серія (за наявності) _______, номер ________________,
виданий “___”________20__ р., ____________________
_______________________________________________,
(ким видано документ)
строк дії паспорта “___”_______20___р.,
унікальний номер запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі (за наявності) _____________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________________________________
або відмітка про відмову від прийняття номера:______,
дата народження “_____”_________  ____ р.,
стать __________________________________________
                                    (чоловік, жінка)
громадянство _________________________________,
(громадянин України, іноземний громадянин,
особа без громадянства)
 
 ЗАЯВА
про призначення допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям,
які обрали спрощену систему оподаткування і належать до
першої та другої групи платників єдиного податку
Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)
Інформація про дітей:
1. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане “_____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.
(ким видано документ)
номер актового запису ________________, дата актового запису “___”________20___ р.
2. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане “____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.
(ким видано документ)
3. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане “____”___________ 20___ р., ________________________________________________________________.
(ким видано документ)
номер актового запису _________________, дата актового запису “___”__________ 20___ р.
 
Дата встановлення опіки “_____”___________20___ р.
 
Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі _________________________________,
МФО ______________________, код гідно з ЄДРПОУ__________________, назва ______________________________________.
 
До заяви прикріплені скан-копії також документів:
свідоцтв про народження ______ (так/ні);
довідки з Пенсійного  фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) ______ (так/ні);
документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ______ (так/ні);
рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні).
 
Номер заяви __________

 

           __________
                    (підпис)

“___”____________ 20___ р. 

 
 

Категорії статті РДА: