Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Структура відділу:
 
Начальник: Проценко Тетяна Миколаївна
Головний спеціаліст: Кононенко Ліна Василівна

Головний спеціаліст: Молибога Інна Володимирівна

 
Адреса відділу:
Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вул. Соборна, 3, каб. № 26
 

E-mail: orgvid_vlep@ukr.net

 
Відділ-організаційно-кадрової роботи апарату державної адміністрації є структурним підрозділом і підпорядковується у своїй діяльності голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації.
Основні завдання відділу з організаційної роботи:
Здійснює організаційне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, надає методичну і практичну допомогу органам місцевого самоврядування.
За дорученням голови державної адміністрації перевіряє роботу відділів, управлінь, інших служб державної адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо виконання ними законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій, делегованих повноважень. Систематично інформує з цих питань голову та керівника апарату районної державної адміністрації.
Забезпечує взаємозв’язок голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування району.
На основі пропозицій заступників голови районної державної адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб районної державної адміністрації готує проект перспективних і поточних планів роботи, інших заходів, які здійснюються головою районної державної адміністрації та керівником апарату.
Спільно з відповідними відділами, управліннями бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій з метою інформування голови районної державної адміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами селищної, сільських рад Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
Спільно з іншими структурними підрозділами готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування щодо спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району та відповідних територій.
Перевіряє стан виконання перспективних і поточних планів роботи, дотримання виконавської дисципліни у відділах, управліннях, інших службах державної адміністрації, виконавчих комітетах селищної, сільських рад; надає з цих питань відповідну допомогу у межах компетенції відділу.
Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.
Розробляє і здійснює заходи по підготовці матеріалів на засідання колегії районної державної адміністрації, постійних комісій, семінарів, виробничих нарад.
Оперативно розглядає віднесені до компетенції відділу питання внесені відділами, управліннями, іншими службами районної державної адміністрації, виконкомами селищної, сільських рад, підприємствами, організаціями та установами і готує для голови районної державної адміністрації, керівника апарату проекти відповідних документів або пропозицій про порядок подальшого розгляду і вирішення питань.
Організовує та контролює виконання районної державною адміністрацією, її структурними підрозділами, виконкомами селищної, сільських рад делегованих місцевим радам повноважень згідно зі статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Забезпечує аналіз наявної статистичної звітності щодо діяльності районної державної адміністрації з необхідних питань.
Забезпечує надходження від відділів і управлінь, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності матеріалів, необхідних для підготовки розпорядчих документів районної державної адміністрації.
Забезпечує контроль і організацію виконання документів вищестоящих органів, розпоряджень і доручень обласної та районної державних адміністрацій взятих у відділі на контроль.
Вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи діяльності структурних підрозділів державної адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну допомогу у поліпшенні управлінської роботи.
Розглядає листи, звернення і скарги, які надійшли у відділ.
Основні завдання відділу з кадрової роботи:
Забезпечує реалізацію політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті районної державної адміністрації, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління державної адміністрації і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.
Разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.
Здійснює організаційне забезпечення роботи ради по роботі з кадрами, а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ.
Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ.
Проводить роботу з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, а також здійснює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.
Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті районної державної адміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установ.
Приймає від претендентів на посаду державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
Розглядає та вносить керівнику апарату державної адміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників органів виконавчої влади та керівників підпорядкованих установ.
Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.
Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату.
Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
У межах свої компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі із призначенням пенсій працівникам.
Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах.
Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації організує регулярне навчання працівників апарату.
Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління.
Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).
Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.
Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.