Регламент Великолепетиської районної ради VIІ скликання

УКРАЇНА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ІІ сесії сьомого скликання

 

10.12.2015   № 4

 

Про Регламент Великолепетиської

районної ради сьомого скликання

 

 

Відповідно до пункту 5, частини 1, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Регламент Великолепетиської районної ради сьомого скликання згідно додатку.

       2. Контроль за дотриманням виконання положень Регламенту Великолепетиської районної ради покласти на виконавчий апарат та постійні комісії районної ради.

 

 

Голова районної ради                                                                Т.О.Верховська    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІІ сесії

районної ради VІІ скликання   

                                                                                                10.12.2015   № 4

 

РЕГЛАМЕНТ

Великолепетиської районної ради

сьомого скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Правові засади діяльності районної ради

 

1. Великолепетиська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища Великолепетиського району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2. Порядок діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих
рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

3. Регламент районної ради визначає порядок проведення першої сесії районної ради, порядок обрання голови районної ради, заступника голови, скликання чергової та позачергової сесій районної ради, порядок підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень районної ради, затвердження порядку денного сесії.

4. Діяльність районної ради, її органів, обраних посадових осіб базується на вирішенні питань на принципах колективного вільного обговорення, а також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед районною радою, залученні громадян до управління справами, постійному вивченню громадської думки.

5. Процедурні питання, які не обговорені у цьому Регламенті, можуть вирішуватися районною радою з моменту їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.

6. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради, рішенням районної ради, прийнятим більшістю голо­сів депутатів від загального складу районної ради. У такому ж порядку приймаються всі рішення районної ради.

7. До прийняття Регламенту районної ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

 1. Порядок розгляду запитів на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до районної ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться в їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

 1.  Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.
 2.  У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 3.  У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
 4.  У районній раді передбачено відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

ІІ.  ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ

Районна рада виключно на пленарних засіданнях обирає:

 • голову районної ради;
 • заступника голови районної ради;
 • постійні комісії районної ради, їх голів.

Затверджує за пропозицією голови районної ради структуру, чисельність виконавчого апарату районної ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату.

Утворює Президію районної ради, робочу групу з підготовки сесії та інші робочі органи.

Функції обраних керівних осіб та основних органів районної ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями про виконавчий апарат районної ради, постійні комісії, Президію районної ради, іншими законодавчими актами.

Основними організаційно-правовими формами роботи районної ради є сесії, а також засідання постійних та тимчасових контрольних комісій, Президії районної ради.

2.1. Планування роботи районної ради

1. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до річного плану роботи районної ради, затвердженого на пленарному засіданні.

2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності районної ради, її органів, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень районної ради.

3. Проект плану роботи районної ради розробляється під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій Президії районної ради, постійних комісій, депутатів, районної державної адміністрації.

2.2. Сесії районної ради

Скликання сесій районної ради

1. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Сесії є черговими і позачерговими.

2. Сесія може також бути скликана заступником голови районної ради у таких випадках:

 • відповідно до доручення голови районної ради;
 • якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом;
 • якщо голова районної ради без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

3. У разі, якщо голова районної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу районної ради або постійною комісією.

4. Розпорядження про скликання чергової сесії районної ради приймається не пізніше як за 10 днів до сесії.

Повідомлення депутатів районної ради та запрошених здійснюється по телефону із зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд ради.

5. Інформація про скликання сесії районної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної влади за адресою http://lepetykha-rda.gov.ua/ та може бути опублікована в суспільно-політичній газеті «Таврійські вісті».

6. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

7. Сесію районної ради веде голова районної ради або його заступник. У випадку, якщо сесія скликана депутатами районної ради, які  становлять не менш як одну третину складу районної ради або постійною комісією, сесію веде за рішенням районної ради один з депутатів районної ради.

При обговоренні звіту голови районної ради або його особистого питання засідання веде заступник голови або інший депутат за дорученням ради.

8. Депутат районної ради зобов’язаний бути присутнім на сесії районної ради і брати активну участь у її роботі.

У разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це голову районної ради або заступника до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону).

9. У роботі сесії районної ради беруть участь запрошені, список яких погоджується з головою районної ради або з заступником голови.

У засіданнях районної ради бере участь голова районної державної адміністрації.

10. У разі необхідності районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

11. Позачергові сесії районної ради скликаються за ініціативою голови районної ради, не менше, як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, голови районної  державної адміністрації. Пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради подаються ініціаторами до виконавчого апарату районної ради разом з проектами документів, розгляд яких пропонується. 

12. Позачергова сесія районної ради скликається не пізніше як за день до  сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної ради.

13. Виконавчий апарат районної ради забезпечує отримання кожним депутатом районної ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного чергової сесії, не пізніше як за 3 дні до сесії. Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатам у день сесії.

Порядок скликання першої сесії районної ради

1. Першу сесію новообраної ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу районної ради відповідно до законодавства. Пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії та інформує районну раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання   обирається тимчасова Президія з числа депутатів районної ради в кількості не більше п'яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової Президії почергово головують на пленарних засіданнях районної ради до обрання голови районної ради.

2. Далі обраний голова районної ради веде пленарні засідання ради відповідно до вимог законодавства та Регламенту.

Підготовка сесій районної ради

1. Підготовка сесії районної ради проводиться у відповідності з планом підготовки, який затверджує голова районної ради або заступник.

У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один із депутатів.

2. Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, робочою групою, яка складається з числа депутатів районної ради, а також із залученням фахівців, представників громадськості.

 

Порядок денний, підготовка та розгляд проектів рішень

сесій районної ради

 1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 22 робочих дня до відкриття сесії.
 2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії районної ради, подається відповідно до законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом.

3. Проекти рішень, які надходять до районної ради голова районної ради  передає до виконавчого апарату районної ради. Проекти рішень опрацьовуються протягом 2 днів. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, він оприлюднюються на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної влади, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – повертається розробнику.

Після оприлюднення проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній постійній комісії для подальшої роботи.

У разі внесення від постійних комісій вмотивованих змін чи доповнень, виконавчий апарат районної ради, за дорученням голови районної ради, оновлює проект рішення.

4. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніш як за 20 робочих днів до відкриття сесії на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної влади за адресою http://lepetykha-rda.gov.ua/ та інформаційному стенді районної ради, крім виняткових випадків, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно.

5. У виняткових та невідкладних випадках, після видання розпорядження голови районної ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

– про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

– питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд районної ради на вимогу постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної ради або голови районної державної адміністрації.

Проекти рішень районної ради з цих питань оприлюднюються негайно після їх підготовки.

6. Документи, що подаються до районної ради пізніш як за 20 робочих днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій не вносяться, крім виняткових та невідкладних випадків, передбачених пунктом 5.

7. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії районної ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти голови районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, районного бюджету, про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, звіти прокурора, інших керівників, зобов'язаних звітувати перед районною радою.

8. У порядку денному кожної сесії районної ради передбачається питання «Різне».

9. Перед розглядом питань порядку денного відводиться 30 хвилин для заяв, повідомлень та депутатських запитів.

Організація роботи сесії районної ради

1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії при необхідності.

2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

3. Регламент роботи сесії встановлюється шляхом голосування більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Засідання районної ради, як правило, починається о 9 чи 10 годині і закінчується не пізніше 14 години. Встановлюються перерви до 15 хвилин через 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято районною радою.

Позачергова перерва в засіданні сесії до 10 хвилин оголошується за вимогою голови районної ради, заступника голови.

4. Час для доповіді - до 15 хвилин,

співдоповідей – до 10 хвилин,

виступаючим у дебатах – до 5 хвилин,

для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин;

для відповіді на запитання – до 5 хвилин.

В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

5. Головуючий на засіданні:

 • надає слово для доповідей, виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно поданого до секретаріату списку депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;
 • організовує обговорення питань;
 • ставить на голосування проекти рішень, пропозицій, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;
 • оголошує результати голосування;
 • забезпечує порядок у залі засідань;
 • слідкує за дотриманням регламенту роботи;
 • не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;
 • повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

6. На кожній сесії утворюються робочі органи. Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на пленарному засіданні ради. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії

Лічильна група (комісія)

Обирається з числа депутатів на підставі пропорційного представництва від різних партій для здійснення підрахунку голосів при визначенні результатів відкритого голосування, поіменного голосування, таємного голосування за допомогою бюлетенів.  

До складу лічильної групи (комісії) не може входити депутат районної ради, щодо якого:

– поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

– вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

– депутати районної ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Секретар (секретаріат) сесії

Секретар або секретаріат сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу пленарного засідання, систематизації, пропозицій депутатів, а також для реєстрації листів, звернень виборців, які надходять на адресу сесії.

Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

Юридична група

Обирається районною радою для юридичного забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань.

До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами районної ради.

Прес-група

Прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії в пресі.

До її складу мають право входити депутати та особи, які не є депутатами районної ради.

7. Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії українською мовою.

8. Запрошені особи не мають права втручатись у роботу сесії, зобов’язані утримуватись від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених.

Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім’я головуючого на сесії через секретаріат.

Головуючий може надати слово для виступу і при усному зверненні депутата.

На заявах, що надходять, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу.

При цьому депутати районної ради мають право на першочерговий виступ.

Голова районної ради, заступник голови мають право взяти слово для виступу в будь-який час з дотриманням регламенту.

Депутат районної ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

Слово для довідок, відповіді на питання і роз’яснення в порядку ведення сесії може бути надано головуючим поза чергою.

10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови.

11. При розгляді районною радою питань про районний бюджет, програму економічного, соціального та культурного розвитку може заслуховуватися співдоповідь постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів і проводиться обговорення цих питань.  

12. З інших питань, які розглядає районна рада, може заслуховуватись співдоповідь відповідної постійної комісії.

13. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням районної ради.

Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.

Депутати районної ради можуть передати головуючому на сесії свої пропозиції у письмовій формі з питань, що розглядаються по суті.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання текст виступу включається у стенограму сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «у стенограму».

14. За рішенням районної ради розгляд питання порядку денного сесії, у разі необхідності, може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

15. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право використовувати трибуну сесії.

Види голосування і процедури прийняття

рішень районної ради

1. Районна рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

2. При проведенні відкритого голосування, підрахування голосів доручається лічильній групі, склад якої обирається сесією.

3. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів районної ради. Ця пропозиція повинна бути підтримана більшістю депутатів, присутніх на сесії.

 1. Результати поіменного голосування заносяться до протоколу сесії разом із списком поіменного голосування, підписаного лічильною групою.

5. Дані про результати поіменного голосування надаються уповноваженим представникам депутатських фракцій, груп, а також окремим депутатам районної ради, за їх письмовим зверненням до районної ради.

 1. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат районної ради.  
 2.  Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія.  
 3.  Протоколи лічильної комісії зберігаються разом із протоколом пленарного засідання районної ради.
 4.  Таємне голосування має здійснюватися депутатом районної ради особисто, без стороннього втручання.

10. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, дострокове припинення повноважень тощо.

11. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь. Проти кожного кандидата, внесеного на таємне голосування, має бути розміщений квадрат, за допомогою відмітки в якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення.

 1. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів районної ради, покладається на виконавчий апарат районної ради.

13. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником виконавчого апарату районної ради голові лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів районної ради.

14. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному районною радою, порядку.

15. Недійсними вважаються бюлетені:

– невстановленого зразка;

– в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

– в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

– до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

16. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабіни для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування.

 1.  Бюлетені видаються безпосередньо біля кабіни для таємного голосування згідно списку депутатів районної ради після проставлення особистого підпису про одержання бюлетеня для таємного голосування.

18. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки («плюс» (+) або іншої) напроти прізвища кандидата, за якого депутат районної ради голосує. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Дисципліна та етика пленарних засідань

 1. Депутат не може виступати на пленарних засіданнях без дозволу головуючого, не може допускати образливих висловлювань, не може використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, закладів, організацій, їх керівників та інших посадових і службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів. 

Не повинен вживати слова ненормативної лексики, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на засіданні.

2. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

3. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання присутніми в залі, головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Протокол засідання

1. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснюється секретаріатом (секретарем) сесії та виконавчим апаратом районної ради. Протокол засідання районної ради підписується головуючим на засіданні.

 2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання районної ради:  

– відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;

– кількість депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради;

– кількість запрошених, присутніх на пленарному засіданні ради;

– питання порядку денного пленарного засідання районної ради;

– прізвище, ініціали виступаючих депутатів;

– прізвище, ініціали, посада запрошених виступаючих;

– результати голосування і прийняті рішення;

– результати таємного або поіменного голосування.

3. Прийняті та оформлені районною радою рішення головуючий пленарного засідання підписує протягом 5-ти днів з дня їх прийняття.

Рішення районної ради набирає чинності з дня його підписання.

4. Рішення районної ради  після підписання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної влади.

5. Протокол сесії районної ради оформляється протягом місяця.

6. Протокол засідання районної ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

8. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання районної ради у   виконавчому апараті районної ради і передаються до архіву відповідно до вимог законодавства.

 

2.3. Постійні комісії районної ради

 

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.

2. У районній раді утворюються такі постійні комісії:     

-  з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів;

-  з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища;

-  з питань гуманітарної політики, комунальної власності, етики, законності та правопорядку.

3. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесії районної ради, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради, її Президії.

За дорученням керівництва районної ради та власної ініціативи постійні комісії також розглядають питання щодо стану справ у відповідних галузях господарського комплексу.

4. Робота постійних комісій районної ради проводиться у відповідності з планами, які погоджуються районною радою.

5. Постійні комісії попередньо розглядають пропозиції щодо кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.

6. Засідання постійної комісії районної ради скликається її головою в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

7. Депутат районної ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії (письмово, усно, по телефону).

8. Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради.

Протоколи спільних засідань підписуються головами відповідних постійних комісій.

9. У роботі постійних комісій беруть участь запрошені: заступники голови районної державної адміністрації, керівники її відділів, управлінь, керівники служб, підприємств та організацій району з правом дорадчого голосу, відповідальні працівники виконавчого апарату районної ради.

10. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішення районної ради може створювати підготовчі комісії з числа членів комісії та представників громадськості, фахівців.

2.4. Тимчасові контрольні комісії районної ради

1. Тимчасові контрольні комісії є органами районної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.  

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії районної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову приймається районною радою.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради.

2.5. Президія районної ради

1. Президія районної ради утворюється рішенням районної ради.

2. До складу Президії районної ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради.

3. Президія районної ради є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради, та вирішує інші питання. Президія районної ради може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.

4. Президія районної ради діє на основі положення про неї, що затверджується районною радою.

ІІІ. ДЕПУТАТИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАЙОННОЇ РАДИ

3.1. Депутати районної ради

1. Депутат районної ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного прямого виборчого права при таємному голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі.

2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної ради і закінчуються в день відкриття першої сесії районної  ради нового скликання.

3. Депутат районної ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності районної ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, районною радою та її органами, виконує їх доручення.

4. До діяльності депутата під час сесійного періоду належить:

- участь у роботі сесій районної ради;

- участь у засіданнях постійних та інших комісій районної ради, до складу яких обрано депутата, робочих групах з підготовки сесій;

- виконання доручень районної ради та її органів;

- робота над проектами рішень, документами районної ради та виконання інших депутатських повноважень.

5. Повноваження депутата районної ради припиняються достроково за наявності підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення районної ради у разі:

- припинення громадянства України;                                                           

- обрання його депутатом іншої місцевої ради;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

- його смерті.

6. Повноваження депутата районної ради можуть припинятися достроково  за рішенням районної ради у зв'язку:

- з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким  його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

- з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

7. У разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради, згідно Закону України «Про місцеві вибори», обраним депутатом визначається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії.

3.2. Депутатські запити, запитання та звернення

1. Депутати районної ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

2. Депутатський запит – це підтримана районною радою вимога депутата ради до посадових осіб ради, сільського, селищного голови, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання районної ради, керівників підприємств, закладів, установ і організацій незалежно від форми власності.

3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії районної ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії районної ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

4. Депутатське зверненнявикладена в письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

3.3. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами районної ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу районної ради, чисельністю не менше трьох депутатів.

2. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні.

4. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

3.4. Депутатські групи

1. Депутатські групи формуються за спільністю проблем, які вони вирішують, чисельністю не менше як п’ять депутатів. Депутати об’єднуються на основі їх взаємної згоди та обирають особу, яка очолює депутатську групу.

2. Депутатська група може бути  утворена в будь-який час протягом строку повноважень районної ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

3. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу.

4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

5. Діяльність депутатської групи припиняється:

– у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою,  ніж встановлено частиною першою цієї статті;

– після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

6. Районна рада сприяє діяльності депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

3.5. Голова районної ради

1. Голова районної ради обирається районною радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.

2. Рішення про обрання голови районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради.

3. Кандидати виступають на пленарному засіданні районної ради з інформацією про майбутню діяльність і відповідають на запитання (у порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів районної ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати районної ради мають право висловлювати думку щодо їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні, з урахуванням черговості депутатів районної ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата.

4. У разі, коли кандидатів на посаду голови районної ради не було обрано, проводиться нове таємне голосування.

5. Голова районної ради виконує свої обов'язки до обрання голови районної ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень.

6. Голова районної ради працює у районній раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю. одержувати від цього прибуток. На нього поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції».

7. Голова районної ради:

– скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії районної ради, питання, які передбачається внести на розгляд районної ради, веде пленарне засідання;

– забезпечує підготовку сесій районної ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень районної ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

– представляє районній раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів районної ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

– вносить районній раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради;

– координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

– організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

– організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

– організує роботу Президії районної ради;

– призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради;

– здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради;

– є розпорядником коштів, передбачених на утримання районної ради та її виконавчого апарату;

– підписує рішення районної ради, протоколи сесій районної ради;

– забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

– забезпечує гласність у роботі районної ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень районної ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення районної ради;

– представляє районну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами;

– за рішенням районної ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради;

– звітує перед районною радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш, як третини депутатів – у визначений районною радою термін;

– вирішує інші питання.

8. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

3.6. Заступник голови районної ради

1. Голова районної ради представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради.

2. Заступник голови районної ради обирається районною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів районної ради шляхом таємного голосування, якщо він працює в районній раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції».

3. Рішення про обрання заступника голови районної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради.

4. За дорученням голови районної ради заступник голови:

– координує роботу постійних комісій районної ради;

– веде особистий прийом громадян, забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

– бере участь у розробці планів роботи районної ради та її Президії;

– сприяє роботі депутатських груп та фракцій;

– виконує інші доручення голови районної ради.

5. Заступник голови районної ради на громадських засадах обирається відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу районної ради.

3.7. Виконавчий апарат районної ради

1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та цим Регламентом.

2. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційно-технічне забезпечення сесій, засідань Президії, постійних комісій. Сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Виконавчий апарат утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням голови районної ради.

4. Виконавчий апарат районної ради очолює голова районної ради. Розпорядженням голови районної ради затверджуються посадові повноваження працівників виконавчого апарату районної ради.

ІV. МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження з послідуючим затвердженням на сесії ради з питань:

 • скликання сесії районної ради;
 • призначення і звільнення керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, інші кадрові питання;
 • вирішення питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні районної ради, призначення і звільнення їх керівників;
 • розпорядження коштами, передбаченими на утримання ради та її виконавчого апарату.

V. ПРИЙНЯТТЯ І ЗМІНИ РЕГЛАМЕНТУ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

1. Цей Регламент приймається, доповнюється і змінюється на сесії районної ради більшістю депутатів від загального складу ради.

2. Будь-яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

3. Неодноразове порушення Регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ з розгляду того чи іншого питання.

VI. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

РАЙОННОЇ РАДИ

1. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності районної ради і її органів, визначається радою із складу об’єктів спільної власності територіальних громад району за поданням голови районної ради.

2. Фінансове забезпечення діяльності районної ради і її органів забезпечується за рахунок районного бюджету. Розпорядником цих коштів є голова районної ради.

 

 

 

УКРАЇНА
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
V сесії сьомого скликання
 
26.02.2016  №61
 
Про  внесення   змін   до   рішення
II  сесії районної ради VІІ скликання
від 10 грудня  2015  року  № 4 «Про
Регламент   Великолепетиської
районної ради сьомого скликання»
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 26 листопада 2016 року № 842-VІІІ «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», районна рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Внести зміни до рішення II сесії районної ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року №4 «Про Регламент Великолепетиської районної ради сьомого скликання», а саме:
1.1. Абзац другий, пункту 6, частини «Організація роботи сесії районної ради» підрозділу 2.2 «Сесії районної ради» розділу ІІ «Форми діяльності районної ради»  викласти у такій редакції:
«Лічильна група (комісія)
Обирається з числа депутатів на підставі пропорційного представництва від різних партій для здійснення підрахунку голосів при визначенні результатів відкритого поіменного голосування, таємного голосування за допомогою бюлетенів».
1.2. У частині «Види голосування і процедури прийняття рішень районної ради» підрозділу 2.2 «Сесії районної ради» розділу ІІ «Форми діяльності районної ради» пункти 1 – 5 викласти в такій редакції:
«1. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосу-ванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті Великолепетиської районної влади розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії районної ради.
2. Перед початком відкритого поіменного голосування головуючий указує кількість пропозицій, що виносяться на голосування, уточнює їх формулювання та нагадує, якою більшістю голосів (від загального числа депутатів, від числа присутніх) приймається рішення.
3. Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється наступним чином: член лічильної групи (комісії) оголошує прізвище депутата в алфавітному порядку, депутат говорить «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» чи «НЕ ГОЛОСУВАВ». Інший член лічильної групи (комісії) відмічає результати голосування депутата у відомості відкритого поіменного голосування з розгляду відповідного питання. Члени лічильної групи (комісії) підраховують та оголошують результати голосування.
Головуючий на засіданні за результатами голосування повідомляє депутатів про підсумок розгляду питання порядку денного (прийняття чи не прийняття рішення).
4. Відомість відкритого поіменного голосування ведеться, перевіряється та підписується членами лічильної групи (комісії) по кожному питанню окремо і є невід’ємною частиною протоколу засідання сесії районної ради.
5. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосу-вання. Депутат, який відсутній під час голосування, не має права подати свій голос пізніше чи заочно.
При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування».
1.3. Останній підпункт пункту 2, частини «Протокол засідання» підрозділу 2.2. «Сесії районної ради» розділу ІІ «Форми діяльності районної ради» виключити.  
1.4. У пункті 5, підрозділу 3.6. «Заступник голови районної ради» розділу ІІІ «Депутати та посадові особи районної ради» після слів «обирається відкритим» додати слово «поіменним».
2. Контроль за дотриманням виконання положень Регламенту Великолепе-тиської районної ради покласти на виконавчий апарат та постійні комісії районної ради.
 
 
Голова районної ради                                                                 Т.О.Верховська