Структура і положення

(затверджена рішенням ІІІ сесії районної ради сьомого скликання від 30.12.2015 №31)
Структура, чисельність
виконавчого апарату районної ради
 
Посада
Кількість штатних одиниць
Голова районної ради
 
1
 
Заступник голови районної ради
1
 
Керуючий справами
 
1
 
Організаційний відділ
Начальник організаційного відділу
 
 
1
 
Головний спеціаліст з юридичних питань
 
1
Провідний спеціаліст
 
1
Фінансово- бюджетний відділ
Начальник фінансово- бюджетного відділу
 
 
1
Спеціаліст І категорії
 
1
 
Водій
 
1
 
Загальний відділ
Начальник загального відділу
 
 
1
 
Головний спеціаліст
 
1
 
Секретар керівника
 
1
Прибиральниця
 
1
 
Сторож
 
1
 
Усього:
14
 
Положення
про виконавчий апарат районної ради
(затверджено рішенням ІІІ сесії районної ради сьомого скликання від 30.12.2015 №31)
Загальні положення
Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою та   працює під керівництвом голови районної ради.
У своїй практичній діяльності виконавчий апарат районної ради керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», Указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, цим положенням та іншими нормативними актами.
Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, документальне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів. Сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.  
 Структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради є відділи:
 • організаційний,
 • фінансово-бюджетний,
 • загальний.
Посадові особи виконавчого апарату районної ради призначаються та звільняються з посад головою районної ради  відповідно до чинного законодавства.  
Утримання виконавчого апарату районної ради здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Голова районної ради є розпорядником бюджетних   коштів.
Основні завдання виконавчого апарату районної ради
1. Розроблення та підготовка проектів  рішень сесій щодо затвердження програми економічного, соціального та культурного розвитку, районних цільових програм, районного бюджету, розпоряджень голови районної ради, здійснення контролю за їх виконанням.
Підготовка проектів рішень Президії районної ради, висновків та рекомендацій постійних комісій районної ради, інших органів.  
Опрацювання регуляторних актів для розгляду на сесіях районної ради відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
2. Забезпечення взаємодії районної ради з обласною радою, районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, політичними партіями, громадськими організаціями.
3. Надання методичної і консультативної допомоги селищній, сільським радам згідно Угоди про співпрацю між районною радою, селищною та сільськими радами.
4. Забезпечення гласності в роботі районної ради.
Організаційний відділ
І. Загальні положення
1. Організаційний відділ є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими актами.
3. Відділ у межах повноважень, визначених цим положенням, забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень районної ради, висновків та рекомендацій постійних комісій, розпоряджень та доручень керівництва районної ради.
4. Організаційний відділ підзвітний і підконтрольний керуючому справами виконавчого апарату районної ради.
ІІ. Завдання та функції відділу
1. Готує:
— проекти рішень комісій, Президії, проекти розпоряджень голови районної ради, інші нормативно-правові акти районної ради;
 • Регламент районної ради;
 • положення про постійні комісії районної ради, Президію тощо;
 • проекти рішень сесії районної ради, які  належать до компетенції відділу або проводить експертизу проектів, наданих виконавчими органами влади;
 • аналітичні експертні довідки, висновки та рекомендації відповідно до компетенції постійних комісій;
 •  юридичний супровід проектів рішень сесій, Президій, висновків та рекомендацій постійних комісій;
2. Аналізує виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району та районного бюджету, цільових районних програм, готує з цього приводу висновки та пропозиції, подає їх на розгляд голові районної ради.
3. Організує роботу депутатів, постійних комісії з вивчення діяльності підприємств, організацій щодо реалізації показників програми економічного,  соціального та культурного розвитку району, виконання інших рішень районної ради, її Президії, висновків та рекомендацій постійних комісій. Надає допомогу депутатам у підготовці співдоповідей,  підсумкових довідок для внесення їх на розгляд районної ради. Вносить пропозиції з проведення нарад, семінарів з цих питань.
4. Забезпечує організаційну підготовку сесій районної ради. Сприяє робочим групам з підготовки сесій, постійним комісіям, депутатам у підготовці питань, що вносяться на розгляд сесій районної ради, готує проекти рішень районної ради, які належать до компетенції відділу.
5. Своєчасно повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час, місце проведення, перелік питань порядку денного сесії районної ради.
6. Організує попереднє ознайомлення депутатів з проектами рішень районної ради, іншими документами та матеріалами, які вносяться на розгляд сесії, забезпечує своєчасне опрацювання проектів рішень районної ради та розміщення їх на офіційному веб-сайті районної влади.
7. Забезпечує організаційну підготовку і проведення засідань Президії районної ради.
8. Координує діяльність постійних комісій районної ради, надає їм методичну і практичну допомогу в підготовці і проведенні засідань, реалізації їх висновків та рекомендацій, рішень Президії та сесій районної ради.
Аналізує, узгоджує і розповсюджує досвід їх роботи, забезпечує гласність.
9. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні своїх повноважень, організовує їх навчання, забезпечує необхідними довідковими матеріалами для проведення звітів перед виборцями. Узагальнює і організовує своєчасний розгляд пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради та під час звітів. Забезпечує контроль за їх виконанням.
10. Готує матеріали з контролю за виконанням рішень районної ради, Президії.
11. Забезпечує виконання законодавчих та нормативних актів з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.
12. Сприяє районній виборчій комісії у здійсненні повноважень.
13. Забезпечує підготовку і проведення нарад, семінарів, зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій.
14. Надає практичну і методичну допомогу радам усіх рівнів району в організації їх роботи.
15. Розглядає скарги, заяви, звернення громадян, готує пропозиції з їх вирішення, дотримуючись термінів та положень Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». Готує узагальнені данні про звернення громадян, що надійшли до районної ради.
16. Виконує інші доручення голови районної ради та керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
ІІІ. Керівництво
1. Організаційний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради в порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
2. Начальник:
— здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної ради, керуючим справами виконавчого апарату районної ради за виконання покладених на відділ завдань;
 •  визначає права та обов’язки працівників відділу;
 •  виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної ради, керуючим справами виконавчого апарату районної ради.
ІV. Права відділу
Для здійснення покладених на нього завдань відділ має право:
1. Робити запити та за установленим порядком отримувати на них відповіді і необхідну інформацію від державних органів влади, установ, організацій, підприємств.
2. Керуватися інформаційними банками даних органів державної виконавчої влади в установленому порядку.
3.   Організовувати  і проводити наради, семінари та інші заходи з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій організаційного відділу.
V. Відповідальність
Відділ несе відповідальність:
1.   За своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань.
2. За достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо.
3.   За збереження документів і додержання їх у належному стані.
4.  За дотримання державної таємниці та збереження конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.
VІ. Взаємовідносини
Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з відділами виконавчого апарату районної ради, районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району.
Фінансово-бюджетний відділ
І. Загальні положення
1. Фінансово-бюджетний відділ є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, рішеннями сесій районної ради, розпорядженнями  голови районної ради, а також цим положенням.
3. Фінансово-бюджетний відділ підзвітний і підконтрольний керуючому справами виконавчого апарату районної ради.
ІІ. Завдання та функції відділу
1. Здійснює проведення фінансових операцій, що пов’язані з використанням коштів, виділених для функціонування виконавчого апарату районної ради.
2.  У повному обсязі здійснює бухгалтерський облік по виконавчому апарату районної ради та складає в установлені строки звітність.
3. Забезпечує складання штатних розписів працівників виконавчого апарату районної ради, кошторисів витрат та забезпечує дотримання їх виконання.
4. Забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів, за проведенням інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей.
5.  Здійснює укладання договорів оренди приміщень та майна районної ради. Контролює своєчасність виконання договорів оренди.
6. Контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради.
8. Надає методичну допомогу депутатам районної ради, селищній, сільським радам з питань бюджету та фінансів.
9.   Виконує інші доручення голови районної ради та керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
ІІІ. Керівництво
1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради в порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, визначає ступінь відповідальності підпорядкованих фахівців.
3. Визначає порядок і термін розробки необхідних документів для вирішення питань, віднесених до компетенції відділу.
4. Начальник відділу розподіляє обов’язки між працівниками відділу.
ІV. Права відділу
Для здійснення покладених на нього завдань відділ має право:
1. Робити запити та за установленим порядком отримувати на них відповіді і необхідну інформацію від державних органів влади, установ, організацій, підприємств.
2. Керуватися інформаційними банками даних органів державної виконавчої влади в установленому порядку.
3. Організовувати і проводити наради, семінари та інші заходи з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій фінансово-бюджетного відділу.
V. Відповідальність
Відділ несе відповідальність:
1.   За своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань.
2. За достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо.
3.  За збереження документів і додержання їх у належному стані.
4. За дотримання державної таємниці та збереження конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.
VІ. Взаємовідносини
Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з відділами виконавчого апарату районної ради, районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району.
Загальний відділ
І. Загальні положення
1. Загальний відділ є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими актами.
3. Відділ у межах повноважень, визначених цим положенням забезпечує виконання законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень районної ради, висновків та рекомендацій постійних комісій, розпоряджень голови районної ради.
4. Загальний відділ підзвітний і підконтрольний керуючому справами виконавчого апарату районної ради.
ІІ. Завдання та функції відділу
1. Здійснює матеріально-технічне забезпечення роботи сесій, Президії, постійних комісій, депутатів та виконавчого апарату районної ради.
2. Організовує діловодство у виконавчому апараті районної ради відповідно до інструкції з діловодства.
3. Розглядає та готує керівництву районної ради всю вхідну кореспонденцію, яка надходить на адресу районної ради.
4.  Контролює термін виконання документів з резолюцією голови районної ради.
5.  Складає номенклатуру справ районної ради та контролює її дотримання.
6.  Забезпечує:
 • друкування та розмноження документів районної ради, своєчасне доведення їх до адресатів, оперативне розміщення матеріалів на інформаційному стенді районної ради;
 •  ведення, оформлення і зберігання протягом встановленого строку протоколів сесій, засідань Президії, інших документів, підготовку і передачу їх до архіву у відповідності з діючими правилами;
- оформлення особових справ, облікових карток, видачу посвідчень, підготовку матеріалів, пов’язаних з трудовою діяльністю, ведення обліку кадрів працівників виконавчого апарату районної ради, керівників комунальних закладів, установ, підприємств та інших.
7.  Контролює своєчасність виконання рішень сесій, Президії, постійних комісій районної ради, цільових районних програм, оформляє контрольні справи.
8. Забезпечує технічний рівень приміщень, які знаходяться в розпорядженні виконавчого апарату районної ради, організовує проведення їх  ремонтів. Забезпечує зберігання майна районної ради.
9.  Організовує особистий прийом громадян головою районної ради,  контролює своєчасність надання відповідей на звернення громадян.
10.   Виконує інші доручення голови районної ради та керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
ІІІ. Керівництво
1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради в порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, визначає ступінь відповідальності підпорядкованих фахівців.
3. Визначає порядок і термін розробки необхідних документів для вирішення питань, віднесених до компетенції відділу.
4. Начальник відділу розподіляє обов’язки між працівниками відділу.
ІV. Права відділу
Для здійснення покладених на нього завдань відділ має право:
1. Робити запити та за установленим порядком отримувати на них відповіді і необхідну інформацію від державних органів влади, установ, організацій, підприємств.
2. Керуватися інформаційними банками даних органів державної виконавчої влади в установленому порядку.
3.   Організовувати і проводити наради, семінари та інші заходи з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій загального відділу.
V. Відповідальність
Відділ несе відповідальність:
1.   За своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань.
2. За достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо.
3.   За збереження документів і додержання їх у належному стані.
4.  За дотримання державної таємниці та збереження конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.                           
VІ. Взаємовідносини
Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з відділами виконавчого апарату районної ради, районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району.