Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату Великолепетиської районної ради

I. Загальні положення
1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості і якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки та з урахуванням суспільних потреб. Обов'язок і справа честі кожного здатного до праці громадянина України — сумлінна праця в обраній ним сфері суспільно корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни.
Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням  до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного і суспільного впливу.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню у робітників та службовців дбайливого ставлення до праці, подальшого зміцнення трудової дисципліни, організації праці, раціонального використання робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці.
3. Питання, пов'язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, погоджуються адміністрацією  районної ради спільно із профспілковим комітетом.
 
II. Порядок прийому і звільнення робітників та службовців
4. Робітники та службовці реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору в  районній раді.
5. При прийомі на роботу адміністрація  районної ради зобов'язана зажадати від працівника:
а) трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа влаштовується на роботу вперше — довідку про останнє місце перебування, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, сільською чи селищною радою, а звільнені з лав Збройних Сил України зобов'язані надати адміністрації військовий квиток;
б)  паспорт відповідно до чинного законодавства.
Прийом на роботу без надання зазначених документів не дозволяється.
При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, адміністрація організації повинна зажадати від працівника надання диплома або іншого 
документа про отриману професійну підготовку. Забороняється вимагати від працівників документи, надання яких не передбачено законодавством.
Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації районної ради. У наказі (розпорядженні) повинно бути зазначене найменування роботи (посади) відповідно до штатного розпису.
Фактичне допущення до роботи відповідної посадової особи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу оформлений належним чином.
6. При переведенні працівника (службовця) на іншу роботу адміністрація зобов'язана:
а) ознайомити працівника (службовця) з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз'яснити його права й обов'язки;
б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором, що діє в районній раді;
в) проінструктувати з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони й інших правил з питань охороні праці;
7. На всіх робітників та службовців, що пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, установленому чинним законодавством;
Усім працівникам адміністрація зобов'язується видавати при виплаті заробітної плати розрахункові листки, із зазначенням сум відрахувань з неї.
8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених законодавством.
Робітники та службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши адміністрацію письмово за два тижні.
Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково за вимогою працівника у випадку його хвороби, інвалідності, порушення адміністрацією законодавства про працю.
Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілки, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації.
9. У день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і здійснити остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення до трудової книжки повинні вноситись  відповідно  до чинного  законодавства та з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 
III. Основні обов'язки робітників та службовців
 
10. Робітники та службовці зобов'язані:
а) працювати чесно і сумлінно, додержуватися дисципліни праці — вчасно, точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;
б) підвищувати продуктивність праці, вчасно і ретельно виконувати поставлені завдання;
в) дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
г) уживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають чи утрудняють нормальну  роботу,   негайно повідомити про те, що трапилося, адміністрації;
г) утримувати своє робоче місце у порядку, чистоті, дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів.
 
IV. Основні обов'язки адміністрації
 
11. Адміністрація  районної ради зобов'язана:
а) організувати працю робітників та службовців так, щоб кожний працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, вчасно до початку роботи, що доручається, був ознайомлений із установленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня,  забезпечити здорові і безпечні умови праці;
б) забезпечити правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці, видавати заробітну плату у встановлені терміни;
в) забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, з урахуванням думки трудового колективу;
г) неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам  охорони праці (правилам техніки безпеки, санітарним нормам і правилам).
 
V. Робочий час і його використання
13. Час початку і закінчення роботи, перерв для відпочинку і харчування встановлюється наступний:
  • початок роботи — 8,00;
  • обідня перерва — 12,00 - 12,45;
  • закінчення роботи — 17,00; у п'ятницю, за рахунок скороченої обідньої перерви — 15,45;
  • вихідні дні — субота, неділя;
Для водія  —  ненормований робочий день.
Працівника, що з'явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація районної ради не допускає до роботи у цей робочий день.
14. Понаднормові роботи, як правило, не допускаються.
Застосування понаднормових робіт адміністрацією районної ради може здійснюватись у виняткових випадках і в межах, передбачених чинним законодавством, лише з дозволу профспілкового комітету організації.
15. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за узгодженням із профспілковим комітетом  районної ради з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи підприємства організації і сприятливих умов для відпочинку робітників та службовців. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх робітників та службовців.
 
VI. Заохочення за успіхи в роботі
 
16. Робітникам та службовцям, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, даються в першу чергу переваги і пільги у сфері соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії і будинки відпочинку, поліпшення житлових умов і т.п.). Таким працівникам дається також перевага при просуванні по роботі. За особливі трудові заслуги робітники та службовці представляються у вищі органи до заохочення,  нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками, знаками,  присвоєння почесних звань і звання кращого працівника з цієї професії.
 
VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
 
17. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання, неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування заходів дисциплінарного або суспільного впливу, а також  інших заходів, передбачених чинним законодавством.
18. За порушення трудової дисципліни адміністрація районної ради застосовує наступні дисциплінарні стягнення:
а) зауваження;
б) догана;
в) звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання робітником, службовцем без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до робітника, службовця раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або суспільного стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані. Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.
Незалежно від застосування заходів дисциплінарного чи суспільного стягнення робітник, службовець, що допустив прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин або з'явився на роботі в нетверезому стані, позбавляється премії цілком чи частково.
19. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної ради.
Адміністрація  районної ради має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
20. Трудовий колектив виявляє сувору товариську вимогливість до працівників, що несумлінно виконують трудові обов'язки, застосовують до членів колективу за порушення трудової дисципліни заходи суспільного стягнення (товариське зауваження).
21. До застосування стягнення, порушником трудової дисципліни повинні бути  надані пояснення в письмовій формі. Відмова працівника від пояснень не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо за виявленням провини, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення,  без урахування часу хвороби або перебування працівника у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення провини.
22. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.
23. Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення з зазначенням мотивів його застосування оголошується працівнику, підданому стягненню, під розписку в триденний термін.
Наказ (розпорядження) у необхідних випадках доводиться до відома працівників районної ради.
24. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення робітник, службовець не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, на якого дисциплінарне стягнення не накладалося.
Адміністрація зі своєї ініціативи, за клопотанням трудового колективу може видати наказ (розпорядження) про зняття стягнення, не очікуючи
закінчення року, якщо робітник, службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни і виявив себе як гарний, сумлінний працівник.
Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, зазначені в  цих правилах, до працівника не застосовуються.
25. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються на видному (легкодоступному для працівників) місці.
 
VIII. Порядок відсторонення від роботи працівників,
які  перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
 
Працівник, який прибув на роботу у стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння, або він вживав спиртні напої (наркотичні речовини) під час роботи,  протягом робочого дня (під час перерви), підлягає відстороненню від роботи з  виконанням процедури відсторонення, а саме:
— керуючий справами виконавчого апарату районної ради повинен у разі виявлення такої події терміново повідомити сп’янілу особу про відсторонення її від виконання робіт та запропонувати покинути території установи. Потім у присутності свідків  вжити усі можливі заходи і супроводити винного за межі території. Про подію, що сталася потрібно  протягом робочого дня письмово інформувати  голову районної ради для подальшого реагування;
— робочий день для винної особи рахувати як прогул без поважних причин.
 
 
 
Голова Великолепетиської                            районної ради          
  
_______________ Д.С.Папуша
                                
Профорганізатор Великолепетиської
районної ради
 
________________ И.В. Масловська