Порядок проведення конкурсу

 

       ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб у виконавчому апараті районної ради

 

(затверджено розпорядженням голови районної ради

від 15.01.2016  №4)

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради  п’ятої - сьомої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію керуючий справами виконавчого апарату районної ради. До складу конкурсної комісії входять депутати районної ради, представники кадрової служби та окремих структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті районної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

5. Умови проведення конкурсу в районної ради відповідно до цього Порядку визначаються головою районної ради, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи  у виконавчому апараті районної ради.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-    визнані в установленому порядку недієздатними;

-    мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-    досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

- в інших випадках, встановлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи   (далі – кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

9. Кадрова служба виконавчого апарату районної ради надає оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезна-ходження, адреси та номерів телефонів;

2)  назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою районної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах виконавчого апарату районної ради конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого апарату районної ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявників із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння  наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

-  відомості про майно, доходи, витрати фінансового характеру у тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

- довідку про стан здоров’я.

 Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації  (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

15. Кадрова служба виконавчого апарату районної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в орган місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи.

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

16.1. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

18. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради, з метою об`єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади.

19. За розпорядженням голови районної ради визначається дата проведення іспиту.  Кадрова служба повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради.

21. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад розробляється Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

22. Порядок проведення іспиту у районній раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних  повноважень відділів виконавчого апарату районної ради затверджується головою районної ради, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад.

23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.

25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в районній раді і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для  призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, оголошується повторний конкурс.

27. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов`язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

30. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

31. Рішення про призначення на посаду у виконавчий апарат районної ради приймає голова районної ради на підставі пропозицій конкурсної комісії.

32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного  державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

33. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб у виконавчому апараті районної ради

І. Загальні положення

1.1 Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення іспиту).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті районної ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється загальним відділом виконавчого апарату районної ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про нього, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також   питання на перевірку основних завдань, передбачених посадовою інструкцією   відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання та протидії корупції»  (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Порядок проведення іспиту у районній раді та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів виконавчого апарату районної ради затверджуються головою районної ради відповідно до Порядку проведення конкурсу. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Акти, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у суспільно-політичній газеті «Таврійські вісті», розміщуватися на веб-сайті районної державної адміністрації та районної ради і надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та питання на перевірку основних завдань, передбачених посадовою інструкцією   відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

1.10. Кількість білетів – 20.

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони можуть бути розв’язані головою конкурсної комісії.

ІІІ. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші встановленого зразка із штампом районної ради (додаток 3). Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидата використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитанням на перевірку   основних завдань, передбачених посадовою інструкцією   відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями основних завдань, передбачених посадовою інструкцією   відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляються кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі апарату районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від               50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6.  Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8.  Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради

     Перелік питань

на перевірку знання Конституції України,  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»   

1. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України   (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

2. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (статті 2, 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування (статті 4, 5).

3. Територіальні громади. Місцевий референдум (статті 6, 7).

4. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчі органи рад (статті 10, 11).

5. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

6. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).

7. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

8.  Повноваження районних і обласних рад (стаття 43).

9. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

10. Порядок формування рад (стаття 45).

11. Сесія ради (стаття 46).

12. Постійні комісії ради (стаття 47).

13. Депутат ради (стаття 49).

14. Голова та заступник голови районної, обласної, районної у місті ради (статті 55, 56).

15. Президія районної і обласної ради (стаття 57).

16. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

17. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

18. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам (стаття 72).

19.  Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

20. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради (стаття 79).

3. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Служба в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування (статті 1, 2).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування                     (стаття 4).

4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого самоврядування (статті 8, 9).

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

9.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування         (стаття 13).

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст. 14).

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування                   (стаття 16).

13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

14. Граничний вік перебування в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

16. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

17. Служба в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування (статті 1, 2).

18.  Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

19. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 4).

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (статті 23, 24).

4. Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

             Додаток 2

до Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради

 

 Великолепетиська районна рада

                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                        Голова конкурсної комісії

                                                        виконавчого апарату районної ради

                                                         ______________________________

                                                        «____»_____________ 20__ р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № ____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб

у виконавчому апараті районної ради

 

1.   Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання  корупції».

5. Питання на перевірку основних завдань, передбачених посадовою інструкцією відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради

Форма

для надання відповідей кандидата на заміщення

вакантної посади у виконавчому апараті районної ради

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

74502, Україна, Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вул. Щорса, 6.

Телефон: 2-12-66

 

Конкурс на заміщення вакантної посади

______________________________________________________

виконавчого апарату районної ради

 

смт Велика Лепетиха                                                                            

 

П.І.П.  кандидата____________________________________________________

 

Білет № _____                                                          Оцінка (балів) _______

 

Питання №_____

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата _______________________                  Підпис _______________________

 

Голова конкурсної комісії              _______________        ________________

Секретар комісії                              _______________        ________________

Члени комісії:                                  _______________        ________________

                                                          _______________        ________________

 

Додаток 4

до Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради

 

 

Екзаменаційна відомість

 

проведення іспиту кандидата на заміщення вакантної посади

___________________________________________________

(найменування посади державного органу)

___________________________________________________

від «____» _________________20____ року

 

 

№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова конкурсної комісії              _______________        ________________

Секретар комісії                              _______________        ________________

Члени комісії:                                  _______________        ________________

                                                          _______________        ________________