Положення

про відділ освіти районної державної адміністрації

 

1.                      Відділ освіти є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації.

2.                      Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішенням районної ради, а також цим Положенням.

3.                      Основними завданнями відділу освіти є:

3.1. участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти;

3.2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3.3. визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

3.4. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

3.5. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

3.6. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

3.7. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

3.8. координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

3.9. управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

3.10. здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

3.11. забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;

3.12. сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

3.13. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості;

3.14. виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально - методичного керівництва із зазначених питань;

3.15. організація відпочинку і дозвілля дітей;

3.16. сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей;

3.17. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей в районі, розробляє районні програми розвитку освіти та інноваційної діяльності, організує і контролює виконання цих програм;

4.2. бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку;

4.3. сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

4.4. організує роботу з державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками);

4.5. проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

4.6. бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

4.7. вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

4.8. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

4.9. впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

4.10. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

4.11. організує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх  навчальних закладів;

4.12. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

4.13. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організує проведення таких заходів як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей;

4.14. співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

4.15. організує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

4.16. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

4.17. контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;

4.18. розглядає питання та вносить управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, в установленому порядку, пропозиції щодо відзначення працівників освіти;

4.19. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

4.20. готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції;

4.21. бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

4.22. готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та районних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечує їх виконання;

4.23. розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти;

4.24. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації;

4.25. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених дитячими та іншими громадськими організаціями;

4.26. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на  організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів відпочинку;

4.27. здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

4.28. забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;

4.29. здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи;

4.30. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

4.31. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової  інформації, з питань, що належать до його компетенції, впроваджує в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

4.32. сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, контролює організацію навчально-тренувального процесу, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

4.33. здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

4.34. вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

4.35. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.36. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

4.37. бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно - правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4.38. бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.39. бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

4.40. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

4.41. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.42. розробляє (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.43. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

4.44. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

4.45.       інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.46.            контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

4.47.           здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

4.48.           забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

4.49.           організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.50.           забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.51.           бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4.52.           забезпечує захист персональних даних;

4.53.           здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділ освіти має право:

5.1.               одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2.               залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

5.3.               вносити на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

5.4.               вносити до управління освіти і науки обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

5.5.               користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5.6.               скликати в установленому порядку колегії, наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

5.7.               за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

5.8.               представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

6.                      Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.                      Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Особа, яка призначається на посаду начальника відділу освіти, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в начальних закладах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління – магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

8.                      Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу і за погодженням відповідно з начальником управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

9.                      Начальник відділу освіти:

9.1.               здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

9.2.               подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

9.3.               затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;

9.4.               планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

9.5.               вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

9.6.               звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

9.7.               відповідає за виконання покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;

9.8.               може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

9.9.               вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.10.            може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.11.            представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9.12.            видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районних органах юстиції);

9.13.            подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.14.            розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

9.15.            здійснює добір кадрів;

9.16.            організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

9.17.            подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.18.            приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.19.            проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

9.20.            забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.21.            забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом;

9.22.            здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10.                 При відділі освіти утворюється колегія, до складу якої можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу.

11.                      При відділі освіти виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти можуть утворюватися творчі групи.

12.                 Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.

13.                 Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.