Положення

про відділ організаційно-кадрової роботи
апарату районної державної адміністрації
 
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.
2. Основним завданням відділу є здійснення організаційного, кадрового, внутрішньополітичного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим положенням. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби відділ керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту.
Діяльність відділу здійснюється на основі оперативних і поточних планів роботи, погоджених із керівником апарату районної державної адміністрації, а також індивідуальних планів роботи працівників відділу, затверджених начальником відділу.
4. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами районної державної адміністрації, органами місцевого і регіонального самоврядування, об’єднаннями громадян.
5. До відділу входить кадрова робота, функції якої покладено на начальника відділу, який може виконувати також інші завдання, покладені на нього головою районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, начальником відділу.
6. Положення про відділ затверджується головою районної державної адміністрації.
 
ІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
7. Відділ організаційно-кадрової роботи очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.
8. Структура і чисельність працівників відділу обумовлена розпорядчими документами обласної та районної державних адміністрацій.
9. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.
10. Працівники відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.
 
ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
11. Забезпечує взаємозв’язок голови районної державної адміністрації з органами місцевого і регіонального самоврядування.
12. Бере участь у розробці проектів програм економічного, соціального та культурного розвитку території.
13. На основі пропозицій заступників голови районної державної адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб районної державної адміністрації готує проекти перспективних, оперативних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та інших заходів, які здійснюються головою районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації.
14. Спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими службами районної державної адміністрації бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій для інформування голови районної державної адміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами сільських, селищної рад Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів виконавчої влади, а також про невиконання виконкомами та очолюваними ними селищним, сільськими головами сільських, селищної рад повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
15. За дорученням голови районної державної адміністрації спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими службами районної державної адміністрації організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, віднесених до компетенції відділу.
16. Організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад, семінарів, інших заходів під головуванням голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації.
17. Здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації» відділами, управліннями, іншими службами районної державної адміністрації.
18. Оперативно розглядає віднесені до компетенції відділу питання, пропозиції, внесені відділами, управліннями, іншими службами районної державної адміністрації, підприємствами, організаціями та установами, і готує для голови районної державної адміністрації проекти відповідних документів або пропозицій про порядок подальшого розгляду і вирішення поставлених питань.
19. Вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, надає їм методичну і практичну допомогу в поліпшенні управлінської роботи, консультує кадри районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.
20. Перевіряє стан організаційної роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм практичну і методичну допомогу щодо удосконалення цієї роботи, узагальнення досвіду.
21. Готує графіки проведення сесій та засідань виконкомів селищної і сільських рад, та участі у них відповідальних працівників районної державної адміністрації, керівників районних служб.
22. Забезпечує отримання звітів про участь у засіданні виконкомів відповідальних працівників районної державної адміністрації, керівників районних служб.
23. Аналізує основні показники діяльності виконкомів селищної та сільських рад.
24. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті районної державної адміністрації, спільно з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.
25. Спільно з структурними підрозділами районної державної адміністрації розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, складає план підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.
26. Здійснює організаційне забезпечення роботи координаційної ради з питань державної служби при голові районної державної адміністрації, а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб структурних підрозділів районної державної адміністрації.
27. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, а також аналізує якісний склад державних службовців.
28. Відповідає за впровадження локальної системи «Картка» ЄДКС «Кадри».
29. Проводить роботу з резервом кадрів апарату районної державної адміністрації, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах районної державної адміністрації, вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.
30. Готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби.
31. Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті районної державної адміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті районної державної адміністрації та структурних підрозділах районної державної адміністрації.
32. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
33. Розглядає та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
34. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників районної державної адміністрації;
35. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.
36. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату.
37. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
38. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
39. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.
40. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
41. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової втрати непрацездатності.
42. Готує документи для відрядження працівників за кордон.
43. У межах своєї компетенції бере участь у розроблені структури апарату районної державної адміністрації та штатного розпису, контролює розроблення положень та посадових інструкцій у структурних підрозділах районної державної адміністрації.
44. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює проведення цієї роботи у структурних підрозділах районної державної адміністрації.
45. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує регулярне навчання державних службовців районної державної адміністрації.
46. Здійснює контроль в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
47. Забезпечує планування службової кар’єри та аналізує ефективність роботи персоналу.
48. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників у структурних підрозділах районної державної адміністрації, якщо ці функції не покладені на інший відділ районної державної адміністрації.
49. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).
50. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.
51. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
52. Організовує проведення експертизи клопотань і готує проекти подань про нагородження державними нагородами, Президентськими відзнаками та про присвоєння почесних звань України.
53. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі.
54. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.
55. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.
56. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району.
57. Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.
58. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій у районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови районної державної адміністрації з представниками політичних партій та громадських організацій у здійсненні соціально-економічних реформ, розбудові демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.
59. Готує матеріали з питань внутрішньої політики для доповідей голові районної державної адміністрації.
60. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.
61. Надає роз’яснення громадянам, за дорученням голови районної державної адміністрації, щодо виданих ним розпоряджень з питань внутрішньої політики.
62. Організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями та громадськими організаціями у питаннях, що належать до компетенції відділу.
63. Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі.
64. Відає питаннями релігійних організацій, культів та міграції.
65. Здійснює підготовку щоденної експрес-інформації для управління внутрішньої політики обласної державної адміністрації.
66. Забезпечує оприлюднення порядку складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, форм запитів на інформацію та переліку відомостей, що становить службову інформацію, інших необхідних документів, у тому числі інформацію про права громадян, передбачену Законом України «Про доступ до публічної інформації», на веб-сторінці районної державної адміністрації.
67. Оприлюднює нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), видані головою районної державної адміністрації не пізніше п’яти робочих днів з дня підписання документа.
68. Працівники відділу за дорученням керівництва районної державної адміністрації беруть участь у роботі засідань виконавчих комітетів сільських, селищної рад, у роботі колегій відділів, управлінь, інших служб районної державної адміністрації.
69. Відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього головою районної державної адміністрації, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.
70. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
 
IV. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО
71. Залучати спеціалістів структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.
72. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, а від органів статистики безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
73. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
74. Вносити на розгляд керівництва адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок та інформацій, що належать до компетенції відділу.
 
V. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ
75. Здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
76. Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту адміністрації, положення про апарат, виконання функціональних обов'язків і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.
77. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками, аналізує результати роботи, вживає заходи щодо підвищення ефективності і діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації, професійного рівня, матеріальному стимулюванню відповідальних працівників відділу.
78. Забезпечує надання практичної і методичної допомоги в роботі, керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування.
79. Начальник може виконувати й інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації.
80. Працівників відділу організаційно - кадрової роботи призначає на посаду і звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку.
81. У разі відсутності начальника відділу, його обов'язки виконує спеціаліст цього відділу.
 
 
Керівник апарату районної державної адміністрації
 
Л. В. Карпенко