Положення про Громадську раду

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Великолепетиський
районній державній адміністрації
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська рада при Великолепетиській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Положення про Громадську раду погоджується райдержадміністрацією після чого схвалюється на засіданні Громадської ради.
1.3. Основним завданням Громадської ради є:
- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
- здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
- сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
 
2. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
2.1.1. Готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультації з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.
2.1.2. Готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.
2.1.3. Подає райдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів.
2.1.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
2.1.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею вимог нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
2.1.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті районної влади та в інший прийнятний спосіб.
2.1.7. Збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.
2.1.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи району.
2.1.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
2.2. Громадська рада має право:
2.2.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).
2.2.2. Залучати до роботи Громадські ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
2.2.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за «круглим столом» та інші заходи.
2.2.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацією, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради.
2.2.5. Отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
2.2.6. Брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку території Великолепетиського району або окремої галузі.
2.2.7. Взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами.
2.2.8. Направляти інформаційні  запити до органів державної влади та інших суб'єктів, що діють на території району.
2.2.9. Розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства.
2.2.10. Доповідати на засіданні колегії райдержадміністрації про рішення Громадської ради, які відповідно до цього Положення є обов'язковими для розгляду.
2.2.11. За запрошенням райдержадміністрації та її структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях, колегій тощо), що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.
2.2.12. Ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію захисту прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства.
2.2.13. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді.
2.2.14. Розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення  і знаходяться у сфері компетенції органіввиконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2.3. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщення райдержадміністрації.
 
3. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
3.3. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.
3.4. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.
3.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.
3.6. Громадська рада не пізніше 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
3.7. До складу ініціативної групи з підготовки чергових установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі й ті, які є членами діючої Громадської ради, та райдержадміністрації.
3.8. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електрону адресу і номер телефону відповідальної особи.
3.9. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
3.10. За 10 календарних днів до проведення чергових установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інших прийнятний спосіб.
3.11. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів.
3.12. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.
3.13. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при райдержадміністрації до проведення чергових установчих зборів.
3.14. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає голові райдержадміністрації для затвердження складу новообраної Громадської ради.
3.15. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради при райдержадміністрації оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної влади та в інших прийнятний спосіб.
3.16. На підставі протоколу установчих зборів голова райдержадміністрації протягом двох тижнів затверджує склад Громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.
 
4.ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ
4.1. Члени Громадської ради мають право:
- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та їх робочих органів, подавати свої пропозиції;
- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є;
- інформувати Громадську раду про свою діяльність;
- пропонувати питання до порядку засідання Громадської ради;
- бути членом профільних комітетів (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;
- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;
- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.
4.2. Члени Громадської ради зобов'язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.
4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
4.4. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.
4.5. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради член Громадської ради має право направити для участі у засіданні свою довірену особу, але без права голосу.
4.6. Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.
4.7. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
- подання членом Громадської ради відповідної заяви;
- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів);
- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;
- скасування державної реєстрації інституту громадського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.
4.8. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.
4.9. У разі неможливості виконання своїх обов'язків заступником, секретарем чи головою Громадської ради, постійної комісії (комітету, секції тощо), за рішенням Громадської ради виконання їх обов'язків покладається на одного з членів Громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.
 
5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
5.2. Голова Громадської ради може мати першого заступника та заступників з напрямків роботи (голів профільних комітетів), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
5.3. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органів державної влади.
5.4. Голова Громадської ради:
- організовує діяльність Громадської ради;
- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
- підписує документи від імені Громадської ради;
- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
- може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.
5.5. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припиненні за рішенням Громадської ради як на підставі особистості заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради за наявності підстав, зазначених в пункті 4.7 цього Положення.
5.6. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за розпорядженням голови райдержадміністрації чи рішенням Громадської ради виконує заступник (або один із заступників) голови Громадської ради. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.
5.7. Заступник голови Громадської ради:
- разом з головою Громадської ради організовує її роботу (обов'язки можуть бути розподілені за домовленістю сторін);
- за дорученням голови Громадської ради виконує обов'язки голови Громадської ради на період його відсутності.
5.8. Для вирішення організаційних питань своєї діяльності Громадська рада утворює правління Громадської ради, до складу якого входять: голова, заступник (заступники) голови ради, секретар та інші особи за рішенням ради.
5.9. Правління Громадської ради:
- веде оперативну роботу;
- готує засідання Громадської ради та інші заходи.
5.10. З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради у її складі утворюється постійно діючий робочий орган – секретаріат ради (далі – секретаріат). Кількість членів секретаріату визначається Громадською радою.
5.11. Секретаріат Громадської ради обов'язково обирається з числа її членів.
5.12. Голова секретаріату та члени секретаріату обираються на загальних зборах шляхом рейтингового голосування.
5.13. Секретаріат:
- забезпечує функціонування громадської приймальні Громадської ради;
- відповідає за протоколювання засідань Громадської ради;     
- організовує діловодство Громадської ради;
- контролює явку членів Громадської ради на засідання;
- надає допомогу головам профільних комітетів у забезпеченні явки членів Громадської ради на засідання;
- забезпечує оприлюднення рішень ради та направлення їх на адресу райдержадміністрації;
- опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;
- забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
5.14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
5.15. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
5.16. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
5.17. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації.
5.18. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
5.19. Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарн6ий рік, який затверджує на одному з перших засідань з урахуванням пропозицій райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.
5.20. Для підготовки окремих питань, що готується на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади у складі Громадської ради за її рішенням утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.
5.21. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протоколом. За рішенням Громадської ради її робочим органом може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідно профілю, що утворені як при райдержадміністрації чи її структурних підрозділах, так і при інших органах влади.
5.22. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
5.23. Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і направляється до райдержадміністрації у п'ятиденний термін.
5.24. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду керівництвом райдержадміністрації.
Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної влади та в інший прийнятий спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості щодо врахування пропозицій Громадської ради або причин їх відхилення.
 
6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
6.1. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально-створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті районної влади та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
6.2. Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких разом із райдержадміністрацією звітує про діяльність щодо виконання планових завдань, про співпрацю із райдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими консультативно-дорадчими органами.
6.3. Райдержадміністрація створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв'язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради.
6.4. Організація діяльності Громадської ради визначається регламентом Громадської ради, який приймається на одному з перших засідань Громадської ради.
6.5. Проект регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів держадміністрації, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.
6.6. Зміни до регламенту Громадської ради вносяться за рішенням членів Громадської ради та ухвалюються простою більшістю голосів від її складу.
6.7. Зміни до Положення про Громадську раду вносяться за рішенням членів Громадської ради, ухвалюються простою більшістю голосів від її складу та погоджуються з головою держадміністрації.
6.8. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.