Положення про колегію РДА

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію районної державної адміністрації1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії районної державної адміністрації.
2. Колегія районної державної адміністрації (далі – Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для рекомендації щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
 3. У своїй роботі Колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій.
4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається відповідно головою районної державної адміністрації.


Функції Колегії
  

 5. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;
2) розглядає пропозиції щодо:
    - удосконалення законодавства;
  - забезпечення співпраці районної державної адміністрації з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами міністерств, відомств, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;
   - формування та реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності), на території району;
    - розширення міжнародного співробітництва у відповідній галузі (сфері діяльності), на території району;
3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), району, інші програми та визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
6) аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
7) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);
8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на району державну адміністрацію.

Склад Колегії


6. До складу Колегії входять:
 - голова районної державної адміністрації (голова Колегії), його перший заступник, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;
 - у разі потреби – керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).
 До складу Колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.
7. Кількісний та персональний склад Колегії визначається головою районної державної адміністрації.

   
Організація роботи Колегії


8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою (кожна четверта середа місяця).
9. Робота Колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.
10. Затверджений план засідання Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.
11. Додаткові питання до плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за          10 днів до чергового засідання.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії.
13. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

14. На розгляд Колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішення Колегії;
4) список членів Колегії;
5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.  
15. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.
16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали для тиражування загальному відділу апарату районної державної адміністрації не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів. Перевіряє їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,  відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.


Порядок проведення засідання Колегії


18. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов'язків голови районної державної адміністрації.
19. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

20. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто.    Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.
22. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.   Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.
23. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
24. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
25. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.
26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
27. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення  кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
28. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший термін) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками зацікавлених структурних підрозділів районної державної адміністрації, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.
 29. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження чи доручення голови районної державної адміністрації.  Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).
30. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол. Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.
 31. Рішення Колегії доводяться до членів Колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.
32. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує загальний відділ апарату районної державної адміністрації.
33. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
34. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється районною державною адміністрацією.


Контроль за виконанням рішень Колегії


35. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює сектор контролю апарату районної державної адміністрації.
36. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.