Посадова інструкція головного спеціаліста відділу економіки

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу економіки

районної державної адміністрації

 

І.Загальна частина

 

Мета діяльності – реалізація державної політики спрямованої на економічний та соціальний розвиток району. Реалізація державної регуляторної і державної політики у сфері:

– розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

– зовнішньоекономічної діяльності;

– внутрішньої торгівлі, громадського харчування, сфери послуг;

– економічної безпеки та детенізації економіки;

– державної цінової політики.

Головний спеціаліст управління відділу економіки районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за конкурсним відбором.

На посаду призначається особа, що має вищу економічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.

Головний спеціаліст відділу економіки районної державної адміністрації підпорядкований начальнику відділу економіки, голові та заступникам голови районної державної адміністрації.

У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами обласної та районної державних адміністрацій, положенням про відділ економіки, цією інструкцією.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу економіки районної державної адміністрації:

– аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

– виконує роботи з прогнозування економічного та соціального розвитку району та підготовки його програм;

– бере участь у складанні необхідних для роботи балансів ( фінансових, грошових, доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

– забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, та дотримання ними законодавства у справах захисту прав споживачів;

– організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

– аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

– бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін, здійснює моніторинг споживчих цін;

– сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

– розробляє у межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

– сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території району;

– вносить в усталеному порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

– реалізує в межах своєї компетенції питання діловодства, обліку звернень громадян та контролю за своєчасним і якісним виконанням розпорядчих документів;

– здійснює контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства, законів України, указів Президента України, розпорядчих документів обласної та державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян;

– забезпечує облік та контроль за своєчасним розглядом письмових та усних звернень громадян, які надходять на адресу районної державної адміністрації;

– веде роз’яснювальну роботу із громадянами, що звертаються до районної державної адміністрації;

– забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

– виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

Головний спеціаліст відділу економіки районної державної адміністрації:

– дотримується Конституції України та інших законодавчих актів України;

– забезпечує ефективну роботу відділу економіки райдержадміністрації та виконання завдань відповідно до компетенції.

Обов’язком головного спеціаліста відділу економіки районної державної адміністрації є:

– недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

– безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації, вказівок начальника відділу економіки районної державної адміністрації;

– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

– постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

– сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

– відповідає за стан розвитку малого підприємництва в районі;

– здійснює реалізацію державної регуляторної політики;

– здійснює координацію роботи щодо дотримання законодавства у сфері захисту прав споживачів;

– здійснює контроль за дотриманням виконавської дисципліни по реалізації розпорядчих документів голів обласної та районної державних адміністрацій;

– шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, дотримання високої культури спілкування, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні повідомити вищу за посадою особу.

 

ІІІ. Права

 

Головний спеціаліст відділу економіки районної державної адміністрації має право:

– отримувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, районних служб, підприємств, організацій, органів самоврядування документи, інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

– користуватися правами і свободами, які гарантують громадянам України Конституція і закони України;

– брати участь у розгляді питань та прийнятті рішень в межах своєї компетенції;

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та громадян;

– на своєчасну оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків;

– вимагати службового розслідування з метою зняття звинувачень або підозри, безпідставних на його думку;

– на безпечні та належні умови праці;

– на соціальний та правовий захист відповідно до його статусу;

– захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та у судовому порядку.

 

ІV. Відповідальність

 

– нести персональну відповідальність за виконання вищезазначених функціональних обов’язків та виконання окремих доручень, що покладаються на нього протягом робочого періоду головою районної державної адміністрації, заступниками голови та начальником відділу економіки;

– дотримуватись обмежень передбачених законодавством України “Про державну службу”, етики поведінки державного службовця.