Про районну цільову програму «Розвиток освіти Великолепетищини – інвестиції в майбутнє регіону» на 2016-2018 роки

 
УКРАЇНА
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
IV сесії сьомого скликання
 
05.02.2016   № 42
 
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції районної державної адміністрації від  14 січня 2016 року № 07-26/01-26, районна рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити районну цільову програму «Розвиток освіти Великолепетищини – інвестиції в майбутнє регіону» на 2016-2018 роки, що додається. 
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики, комунальної власності, етики, законності та правопорядку. 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                              Т.О.Верховська
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення IV сесії
районної ради VII скликання
                                                                           05.02.2016  № 42
 
Районна цільова програма
«Розвиток освіти Великолепетищини – інвестиції в майбутнє регіону»
на 2016-2018 роки
 
 1. Загальна характеристика
 
1.
Ініціатор розроблення Програми
 
Районна державна адміністрація
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 16 липня 2014 року № 493 «Про проект обласної цільової програми «Розвиток освіти Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону» 
на 2014 – 2017 роки»
3.
Розробник Програми
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
4.
Відповідальний виконавець Програми
Відділ освіти, молоді та спорту,  управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації
5.
Учасники Програми
Відділ освіти, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад, навчальні заклади району
6.
Терміни реалізації Програми
2016 – 2018 роки
7.
Етапи виконання Програми
Програма виконується в один етап
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми                   
Державний, районний бюджети,
бюджети селищної та сільських рад
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн
20130,7
10.
Основні джерела фінансування програми
Державний, районний бюджети,
бюджети селищної та сільських рад
 
 
 
 
 
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 
Освіта – одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою держави. Освітній простір Великолепетищини забезпечує потреби усіх категорій населення у навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямком його удосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.
Актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в єдиний державний освітній простір, відповідність міжнародним критеріям освіти, удосконалення механізмів управління, оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Створення і розвиток умов доступності для населення району належної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою.
Курс керівництва держави на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін у регіоні. Виважена та гнучка регіональна освітня політика як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає районним економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку навчання у школі, що збільшить їхні освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети є забезпечення охоплення дошкільною освітою до дев’яноста відсотків дітей дошкільного віку та стовідсотково дітей п’ятирічного віку, що потребує збільшення кількості груп в існуючих дошкільних навчальних закладах.
Розвиток системи шкільної освіти потребує постійного оновлення технологій та їх прискореного впровадження для швидкої адаптації до суспільно-політичних, економічних і технологічних змін у світовому просторі.
В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення предметів цього циклу до навчальних планів усіх рівнів освіти.
Зміст освіти у навчальних закладах не завжди орієнтований на отримання ключової компетентності як системи основних умінь, що дозволяє вирішувати складні життєві завдання і ґрунтується на енциклопедичному підході до знань, залишаючи поза увагою формування цінностей, здатність самостійно вчитися, критично мислити.
У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів.
Існує нагальна потреба створення системи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості у сучасному суспільстві. 
 
 
Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та навчання дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами. Зокрема, створення умов для виховання таких дітей у сім’ях. Питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір є надзвичайно актуальним, особливо у контексті тих змін, які на сьогодні відбуваються в освіті.
Однією з умов для виховання дитини-інваліда у сім’ї, отримання освіти за місцем проживання є впровадження інклюзивного навчання. Саме ця форма навчання передбачає створення того освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у навчальних закладах за місцем проживання дитини-інваліда або дитини з особливими освітніми потребами.
Необхідно приділити увагу формуванню єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей. Не вирішено питання оновлення, модернізації матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків час.
Соціальною проблемою в районі є вжиття цілеспрямованих заходів щодо створення належної матеріально-технічної бази у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах.
Потребує невідкладного вирішення питання забезпечення умов для навчання, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, зниження рівня захворювань опорно-рухового апарату у дітей шкільного віку шляхом придбання сучасних шкільних меблів для навчальних закладів району.
Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами, а саме: підвищення рівня розвитку освітнього, творчого, наукового та науково-технічного потенціалу, поліпшення соціально-економічного та фінансового забезпечення педагогів.
 
 1. Мета Програми
Головною метою Програми є створення умов рівного доступу до здобуття жителями району сучасної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.
Метою Програми також є:
 • забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей;
 • приведення системи освітньої роботи у відповідність з потребами сім'ї та змістом сучасних корекційно-освітніх послуг, обов'язкове включення батьків у процес навчання та виховання дитини, що може здійснюватися лише в контексті їх спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, а також з різними інституціями, які опікуються долею таких дітей;
 • створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання; формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю;
 
 
 • вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту;
 • забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі району, створення у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу;
 • підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі;
 • якісне оновлення кадрового складу працівників галузі освіти, забезпечення навчальних закладів району висококваліфікованими педагогічними кадрами; залучення талановитої молоді до педагогічної діяльності.
 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми
Програма реалізується в один етап – з 2016 по 2018 рік.
Для розв’язання проблеми планується:
 • управлінське і науково-методичне забезпечення реалізації заходів цієї Програми, розбудова інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;
 • подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних закладів усіх типів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення, створення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;
 • пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство.
 
Виконання завдань Програми  передбачається шляхом:
 • забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти;
 • розширення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти усіх громадян району;
 • апробації та впровадження новітніх вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій, системної диференціації навчально-виховного процесу;
 • впровадження новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;
 • створення науково-інформаційного простору для учнів, використання для цього можливостей нових комунікаційно-інформаційних засобів;
 • здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, економічного, ресурсного, матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення освіти;
 • проведення капітальних ремонтів та реконструкцій у закладах та установах освіти;
 • здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях, організованих у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах;
 • забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;
 • запровадження для дітей дошкільного та шкільного віку соціально-педагогічного патронату, системної ранньої допомоги та реабілітації дітей з порушеннями розвитку, починаючи від народження;
 • запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;
 • створення ефективної системи підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів, їх атестації та професійного удосконалення.
 
 1. Завдання Програми та результативні показники
 
Пріоритетні завдання досягнення мети Програми:
 1. Забезпечення для населення району державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів і безоплатності інших рівнів освіти в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх сутності, здібностей та особливостей.
 3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між суб’єктами освітньої політики, досягнення балансу й актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться, педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів.
 4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.
 5. Створення для населення Великолепетищини умов неперервного здобуття освіти протягом життя як фактора мобільності суспільства, його готовності до прогнозованих змін.
 6. Упровадження технологій управління системами освіти на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти.
 7. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження  прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних підходів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг; створення і впровадження моделей інтегрованих закладів освіти, що забезпечать реалізацію адаптивних різнорівневих освітніх програм.
 8. Підвищення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної підготовки педагогічних працівників у відповідність з вимогами інформаційно-технологічного суспільства і змінами, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах.
 9. Здійснення практичних кроків щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти.
 
 
 
Основні результативні показники Програми
 
Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення на кінець               2017 року таких основних показників розвитку системи освіти району:
 
№ з/п
Найменування показників
Кількісні виміри показників
2015
2018
1.
Охоплення дітей дошкільною освітою (відсоток від кількості дітей віком 3-6 років)
 
86
90
2.
Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою (відсоток від їх кількості)
 
100
100
3.
Охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною загальною середньою освітою у різних формах її здобуття (відсоток від їх кількості)
 
100
100
4.
Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою
(відсоток від їх кількості)
 
79,2
95
5.
Забезпечення підвезення до загальноосвітніх навчальних закладів учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до ЗНЗ, шкільними автобусами (відсоток від тих, що потребують підвезення)
 
100
100
6.
Використання закладами освіти ІКТ у навчальному процесі (відсоток від кількості закладів)
 
61
100
7.
Охоплення дітей та підлітків інклюзивною та інтегрованою освітою в загальноосвітніх навчальних закладах (відсоток від кількості дітей-інвалідів, що навчаються в ЗНЗ)
 
6,2
20
 
Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:
 • якості системи освіти Великолепетищини в усіх її складових;
 •  якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;
 •  отриманих знань та вмінь учасниками освітнього процесу якості наданих  закладами освіти послуг.
 
 
 1. Напрямки діяльності і заходи Програми
 
Завдання Програми передбачено здійснювати за такими основними напрямами:
 • забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти;
 • підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів;
 • підтримка обдарованих та талановитих дітей;
 • впровадження інклюзивної освіти;
 • оновлення форм і змісту позашкільної освіти;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів, установ освіти;
 • оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів району.
            Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем визначено перелік завдань і заходів Програми, що додаються.
 
 1. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
 
Управління виконанням Програми та контроль за ходом її реалізації здійснюватиметься скоординованими діями районної ради, районної державної адміністрації, виконкомами селищної та сільських рад.
Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Зазначена діяльність передбачає організацію, планування, керівництво, координацію людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичне оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті та в окремих її складових.
Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації, через засоби масової інформації.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
  Додаток
  до районної цільової програми
  «Розвиток освіти Великолепетищини –
 інвестиції в майбутнє регіону»
 на 2016 – 2018 роки
на 2014 – 2017 роки
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів районної цільової програми
«Розвиток освіти Великолепетищини – інвестиції в майбутнє регіону»
на 2016 – 2018 роки
 
з/п
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Термін виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн,
в т.ч.
Очікуваний результат
2016 рік
2017 рік
2018 рік
 
1
2
3
4
5
6
7
8
 
1.
Забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти
1. Відкриття додаткових груп у дошкільних навчальних закладах
Щороку до           01 вересня
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Всього
 
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -
2290,0, в т.ч.:
 
2016 – 650,0
2017 – 700,0
2018 –  940,0
 
Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою               до 90 відсотків дітей віком від 3 до 6 (7) років
 
Великолепетиський ясла/сад № 1
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
2016 – 620,0
2017 – 650,0
2018 – 870,0
 
Великолепетиський ясла/сад № 2
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
2016 – 30,0
2017 – 50,0
2018 – 70,0
 
2.
Здійснення заходів щодо збільшення додаткових послуг у дошкільних навчальних закладах
 
 
1. Введення у штатний розпис посад практичного психолога,  інструктора з фізкультури, вчителя-іноземної мови
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -
150,0, в т.ч.:
2016 – 30,0
2017 – 50,0
2018 – 70,0
Оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних потреб
 
 
2. Відкриття логопедичних пунктів
2016-2018 роки
Великолепетиський ясла/сад № 1
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
2017 – 70,0
 
 
Рубанівський
ясла/сад № 1
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
2018 – 80,0
 
3.
Впровадження сучасних освітніх технологій
1. Впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема забезпечення комп’ютеризації дошкільних навчальних закладів, підключення до мережі Інтернет
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Державний, районний бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -
227,0, в т.ч.:
2016 – 30,0
2017 – 50,0
2018 – 70,0
Впровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання
 
 
2. Забезпечення оснащення позашкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами
2016-2018 роки
Відділ  освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
2016 – 24,0
2017 – 24,0
2018 – 24,0
 
3. Здійснення широкосмугового під’єднання загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету
2016-2018 роки
Катеринівський НВК
Державний, районний бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
2016 – 5,0
 
Забезпечення  загальноосвітніх навчальних закладів швидкісним Інтернетом
 
Костянтинівський НВК
 
4.
Підтримка обдарованих та талановитих дітей, вчителів
1. Організація та проведення районних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, зборів, змагань, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Державний, районний бюджети
Загальна вартість -
66,0,
в т.ч.:        
2016 - 20,0
2017 - 23,0
2018 - 23,0
Впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей та молоді;
 
2. Забезпечення підвозу учнів 11 класів до пунктів проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
 
Державний, районний бюджети
Загальна вартість -21,0,
в т.ч.:                  
2016 – 6,0
2017 – 7,0
2018 – 8,0
Створення умов для творчого розвитку особистості, системи профільного навчання в районі
 
3. Забезпечення підвозу  та харчування учнів на ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
 
Державний, районний бюджети
Загальна вартість -15,0,
в т.ч.:                      
2016 – 4,0
2017 – 5,0
2018 – 6,0
 
4. Призначення учнівських стипендій, преміювання педагогічних працівників
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Державний, районний бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -36,0,
в т.ч.:                  
2016 –  10,0
2017 – 12,0
2018 – 14,0
Стимулювання учнів та педагогів щодо підвищення результативності праці
 
5. Проведення свята «Обдарованість»
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
 
 
 
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
 
Загальна вартість -36,0,
в т.ч.:                       
2016 – 10,0
2017 – 12,0
2018 – 14,0
 
5.
Створення системи веб-сайтів усіх навчальних закладів
1. Впровадження платформи «Шкільний портал»
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Державний, районний бюджети
Загальна вартість -84,0,
в т.ч.:                     
2016 – 60,0
2017 – 12,0
2018 – 12,0
Оновлення веб-ресурсу діяльності навчальних закладів, популяризація перспективного досвіду, добутків шкіл, створення засобів спілкування в мережі Інтернет
 
6.
Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів, вихованців дошкільних навчальних закладів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району
1. Придбання шкільних автобусів
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Державний, районний бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
 
Загальна вартість -
1800,00,
в т.ч.:
 
Придбання
2 шкільних автобусів
 
Малолепетиська ЗОШ І-ІІ ступенів
2016 – 900,0
 
Костянтинівський НВК
 
2017 – 900,0
 
7.
Впровадження інклюзивної освіти
1. Відкриття на базі загальноосвітніх навчальних закладів класів з інклюзивною формою навчання для забезпечення навчанням дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Державний, районний бюджети
Загальна вартість -139,0,
в т.ч.:
2016 – 40,0
2017 – 46,0
2018 – 53,0
Створення освітнього середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, соціальна інтеграція в умовах загальноосвітнього закладу
 
8.
Оновлення
форм і змісту позашкільної освіти
1. Утримання позашкільних навчальних  закладів, проведення районних заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти
 
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -              
2180,0,
в т.ч.:
2016 – 660,0
2017 – 720,0
2017 – 800,0
Забезпечення всебічного розвитку дітей та учнівської молоді
 
2. Збільшення кількості гуртків у позашкільних навчальних  закладах за рахунок додаткових джерел фінансування відповідно до Закону України про позашкільну освіту
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -              
400,0, в т.ч.:
2016 - 120,000
2017 - 130,000
2018 - 150,000
Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою
 
3. Створення умов для участі дитячих творчих колективів, спортивних команд, окремих виконавців і спортсменів в обласних, всеукраїнських конкурсах, змаганнях, турнірах, фестивалях тощо
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -              
680,0, в т.ч.:               
 
2015 - 220,0
2016 - 230,0
 2017 - 230,0
Удосконалення та розвиток творчої майстерності учнівської молоді
 
9.
 
Забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості
Придбання музичної апаратури для хореографічного гуртка, радіо керування для авіа та судно моделей,  придбання сценічних костюмів для гуртків: хореографічного, вокального, театрального
 
 
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
 
Загальна вартість -              
68,0, в т.ч.:               
2015 - 22,000
2016 - 23,000
 2017 - 23,0 00
Поліпшення матеріально-технічної та методичної бази
 
10.
Створення умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей
 
1. Організація харчування учнів у пришкільних таборах
 
Щороку
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Державний, районний бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -              
1210,0, в т.ч.:               
2016 – 360,0
2017 – 400,00
 2018 -  450,0
Забезпечення роботи пришкільних таборів
 
 
2. Проведення заходів щодо підготовки до відкриття пришкільних таборів
Щороку до 01 травня
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Державний, районний бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -              
68,0, в т.ч.:                
2016 - 22,000
2017 - 23,000
 2018 - 23,0 00
 
3. Сприяти проведенню оздоровчо-спортивної зміни «Дитяча Олімпіада Херсонщини» для представників команди, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, переможців районних, обласних Всеукраїнських спортивних змагань, турнірів тощо
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Районний бюджет
 
Створення умов для зміцнення фізичного здоров’я дітей
 
4. Забезпечення фінансування вартості путівок для оздоровлення представників команди, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, переможців районних, обласних Всеукраїнських спортивних змагань, турнірів тощо, під час проведення оздоровчо-спортивної зміни «Дитяча Олімпіада Херсонщини»
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Районний бюджет
Загальна вартість -              
150,0, в т.ч.:               
2016 - 45,0
2017 - 50,0
 2018 - 55,0
 
5. Забезпечення фінансування перевезення до місць оздоровлення та у зворотному напрямку представників команди, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, переможців районних, обласних Всеукраїнських спортивних змагань, турнірів тощо, під час проведення оздоровчо-спортивної зміни «Дитяча Олімпіада Херсонщини»
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Районний бюджет
Загальна вартість -              
10,5, в т.ч.:               
2016 – 3,0
2017 – 3,5
 2018 – 4,0
 
 
 
6. Забезпечення фінансування вартості придбання путівок у позаміські заклади оздоровлення для дітей соціально незахищених категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних сімей, дітей-інвалідів, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників АПК, дітей соціальної сфери села, дітей, що перебувають на диспансерному обліку, дітей учасників АТО, дітей, переміщених із зони проведення АТО
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -              
510,0, в т.ч.:               
2016 – 150,0
2017 – 170,0
 2018 – 190,0
Надання послуг з оздоровлення дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
 
7. Забезпечення фінансування перевезення до місць оздоровлення та у зворотному напрямку дітей соціально незахищених категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із прийомних сімей, дітей-інвалідів, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників АПК, дітей соціальної сфери села, дітей, що перебувають на диспансерному обліку, дітей учасників АТО, дітей, переміщених із зони проведення АТО
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації
Районний бюджет
Загальна вартість -              
10,5, в т.ч.:               
 
2016 – 3,0
2017 – 3,5
 2018 – 4,0
 
11.
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти
1. Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі
2016-2018 роки
Великолепетиський ясла/сад № 1
 
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість – 1019,4, в т.ч.:
Здійснення енергоефективних заходів
 
Катеринівський НВК
2016 - 200,0
 
 
Малолепетиський ясла/сад
2016 - 280,0
 
Демидівський НВК
2016 - 130,0
 
2016 - 109,4
 
Рубанівський ясла/сад
№ 1 «Барвінок»
2016 - 300,0
 
2. Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій
 
2016-2018 роки
Великолепетиський ясла/сад № 1
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -2300, в т.ч.:
 
Князегригорівський дошкільний заклад
 
2016 - 500,0
 
Малолепетиський ясла/сад
2016 - 1300,0
 
2016 - 500,0
 
3. Утеплення та ремонт покрівлі
 
 
2016-2018 роки
Великолепетиський ясла/сад № 1
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість – 1880,0,
в т.ч.:  
 
Великолепетиський ясла/сад № 2
 
Катеринівський НВК
2016 - 440,0
 
2016 - 840,0
 
2016 - 600,0
 
4. Ремонт системи опалення
2016-2018
Великолепетиська дитячо-юнацька спортивна школа
 
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -285,7,
в т.ч.:  
2017 - 285,700
 
 
 
 
 
5. Придбання котла
2016 рік
Малолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Державний, районний бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
 
Загальна вартість -38,0,
в т.ч.:
2016 - 38,0
 
 
6. Капітальний ремонт фасаду Великолепетиської дитячо-юнацької спортивної школи
2016-2018 роки
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -1370,0,
в т.ч.:
2018 - 1370,0
 
 
12.
Проведення військово- патріотичного виховання учнівської молоді
1. Забезпечити в кожному навчальному закладі навчально-матеріальну базу згідно з положенням про допризовну підготовку юнаків,
створити умови для отримання теоретичних знань і практичних навичок юнаками під час проведення класних занять і навчально-польових зборів
2016-2018 роки
 
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад
(за згодою)
 
 
Державний, районний
бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування
Загальна вартість -               135,0, в т.ч.:     
2016 - 35,000
2017 - 45,000
2018 - 55,000
Розвиток системи патріотичного виховання молоді та допризовної підготовки юнаків
 
 
 
2. Забезпечити систематичне проведення у навчальних закладах району зустрічей, бесід ветеранів війни, праці, військової служби з допризовною молоддю
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
 
3. Забезпечити проведення військово-спортивних змагань, конкурсів, походів по місцях бойової слави, пошукової роботи з військово-патріотичного виховання молоді
 
 
 
 
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
 
 
 
 
Загальна вартість –
23,2, в т.ч.:
2016 – 4,700
2017 – 7,700
2018 – 10,800
 
4. Активізувати у закладах освіти району роботу клубів, гуртків військово-патріотичного виховання
 
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
Загальна вартість -429,4, в т.ч.:
2016 – 123,7
2017 – 142,2
2018 – 163,5
 
5. Забезпечити проведення навчально-польових зборів
 
 
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
 
Загальна вартість -30,0, в т.ч.:
2016 – 5,0
2017 – 10,0
2018 – 15,0
 
Всього по Програмі:
Всього
 
 
 
 
 
 
 
Загальна сума
20130,7
2016 9449,8
2017  5753,6
20184927,3