Проходження періодичного медичного огляду сільськогосподарськими працівниками

Медичні огляди поділяють на: попередні — під час прийому на роботу; періодичні — протягом трудової діяльності (перебування на відповідній посаді, роботі).
Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою: визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах та попередження виробничого зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).
 Періодичні медичні огляди проводяться з метою: своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничого зумовлених захворювань у працівників; забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; проведення відповідних оздоровчих заходів.
Проходженняобов’язковихмедоглядівпрацівникамипов’язане, перш за все, ізтурботою про їхздоров’я.
Вартозазначити, щообов’язковимимедогляди є не для всіхпрацівників.
Відповідно до статті 169 Кодексу Законів про працю України медичний огляд обов’язковий для працівників, зайнятих на: важких роботах; роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці; роботах, для виконання яких необхідний професійний добір.
 Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників міститься у додатку 4 до наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 року № 246. Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників можна знайти в додатку 5 до наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246.
У статті 5 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2695-XII зазначено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки і таких, що потребують професійного добору допускаються особи тільки за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
Крім того, щорічному медогляду підлягають всі особи, віком до 21 року — незалежно від професії і виду робіт.
Роботодавець має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

 

Категорії статті РДА: