Районна державна адміністрація

Великолепетиська районна державна адміністрація

Поштова адреса: 74502, Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вул. Соборна, 3.

             rda-vlp@ukrpost.ua

 

Телефон/факс: (05543) 2-20-77.

Розпорядок роботи: з 8:00 до 17:00, обідня перерва - 12:00-12:45.

Додаток 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про апарат районної державної адміністрації
 
         
           1. Загальні засади:
 1.1. Апарат районної державної адміністрації (далі – Апарат) є складовою частиною структури районної державної адміністрації і підпорядковується її голові.
 1.2. Апарат у межах виділених бюджетних коштів утворюється головою районної державної адміністрації.
 1.3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим положенням, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та рішеннями районної ради, прийнятими у межах її компетенції.
 1.4. До складу Апарату входять:
           відділ з питань діловодства, управління персоналом, організаційної роботи та контролю;
           відділ фінансово-господарського та правового забезпечення;           
           відділ ведення Державного реєстру виборців.
2. Основні завдання і функції:
2.1. Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, які надходять до адміністрації, готує за ними аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти розпорядчих документів, доручень першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації за цими матеріалами.
2.2. Здійснює організаційне забезпечення та забезпечує перевірки виконання на території району законів України, рішень Кабінету Міністрів України, а також розпоряджень голови районної державної адміністрації виконкомами селищної та сільських рад, керівниками підприємств, установ і організацій, одержує від них інформацію з цих питань; забезпечує перевірку виконання делегованих повноважень державної виконавчої влади виконкомами селищної та сільських рад.
2.3. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації.
2.4. Аналізує накази керівників управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації, рішення виконавчих комітетів селищної та сільських рад, акти підприємств (об’єднань), організацій, установ на їх відповідність законодавству.
2.5. Готує позови до суду про визнання недійсними рішень виконкомів селищної та сільських рад з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади, що суперечать Конституції України, законам України, указам і розпорядженням Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, та проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо зупинення дії оскаржуваних актів.
2.6. Координує за дорученням голови районної державної адміністрації діяльність відповідних управлінь, відділів, інших підрозділів державної адміністрації з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України, державною фінансовою інспекцією та іншими контролюючими органами, установами і організаціями, що належать до системи центральних органів державної виконавчої влади.
2.7. Здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, опрацьовує матеріали цих заходів.
2.8. Опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.
2.9. Вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату.
2.10. Веде облік кадрів районної державної адміністрації та відповідних представницьких органів, органів місцевого самоврядування, організовує роботу з кадрами апарату районної державної адміністрації та її управлінь, відділів, служб, забезпечує їх навчання, надає допомогу в цьому відповідним представницьким органам.
2.11. Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до державного архіву. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах районної державної адміністрації, надає їм, а також виконавчим комітетам селищної та сільських рад, допомогу в організації цієї роботи.
2.12. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію прийому громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах районної державної адміністрації, надає їм, а також виконавчим комітетам селищної та сільських рад, допомогу в організації цієї роботи.
2.13. Готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління державної адміністрації, а також жителів району державними нагородами та заохоченнями районної державної адміністрації.
2.14. Надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації комісіям у виконанні ними своїх повноважень.
2.15. Забезпечує відповідно до законодавства роботу з документами, які містять інформацію, що належить до таємної.
2.16. Аналізує разом з іншими підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації.
2.17. Забезпечує разом з іншими підрозділами районної державної адміністрації налагодження та підтримання зв’язків районної державної адміністрації з відповідними органами інших країн, організацію перебування в районі зарубіжних делегацій та районних делегацій за кордоном.
2.18. Здійснює фінансові розрахунки, пов’язані з забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність.
2.19. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.
2.20. Вживає заходи щодо забезпечення реалізації у районній державній адміністрації законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».
2.21. Забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації у суспільно-політичній газеті «Таврійські вісті» та офіційному веб-сайті районної влади.
2.22. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.
3. Апарат має право:
3.1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій, установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення та розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
3.4. Вносити до керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату.
3.5. Робота апарату та його структурних підрозділів планується у порядку, встановленому головою районної державної адміністрації.
3.6. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
3.7. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
4. Керівник апарату:
4.1. На посаду керівника апарату призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».
4.2. Організаційно забезпечує діяльність Апарату, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації, і несе перед ним відповідальність за виконання покладених на Апарат завдань і функцій.
4.3. Очолює дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ в апараті районної державної адміністрації, здійснює керівництво її роботою.
4.4. Видає накази з питань, що належить до його компетенції, які є обов’язковими  для працівників Апарату.
4.5. Організовує планування роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону.
4.6. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону.
4.7. Присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".
4.8. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату районної державної адміністрації.
4.9. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті районної державної адміністрації.
4.10. Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".
4.11. Виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату районної державної адміністрації, які не є державними службовцями.
4.12. Здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
5. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова обласної державної адміністрації. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
6. Повноваження структурних підрозділів Апарату та їх працівників визначаються положеннями про структурні підрозділи Апарату та відповідними посадовими інструкціями.
7. Апарат формується з числа осіб, обраних за конкурсом чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, які призначаються на посаду та звільняються керівником апарату районної державної адміністрації в установленому порядку.
8. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи Апарату та вирішення інших питань в Апараті можуть створюватися ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує керівник апарату.
 
 
Керівник апарату
районної державної адміністрації
 
 
Л. В. Карпенко