Рішення ХХVІІ сесії сільської ради сьомого скликання

КАТЕРИНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА
Великолепетиського   району
Херсонської   області
 
Р І Ш Е Н Н Я
ХХVІІ сесії сільської ради  сьомого  скликання
 
   19 .12. 2018 року                                                        №  221  
 
Про сільський бюджет
на 2019  рік
 
    Відповідно до Бюджетного кодексу України , Закону України  « Про Державний бюджет на 2019 рік», статті 26 Закону України « про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
                                             
                                                   ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2019 рік:
доходи сільського бюджету у сумі 1642356 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 1642356 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі  1642356 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 1612356 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 50000 гривень;
повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень;
надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень;
профіцит за загальним фондом  сільського  бюджету у сумі 50000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом  сільського  бюджету у сумі 50000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів  сільського  бюджету у розмірі 4000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду  сільського бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд  сільського  бюджету у розмірі 0,00 гривень, що становить 0 відсотків видатків загального фонду  сільського  бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  сільського  бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету  сільським бюджетам у період між сесіями відповідної сільської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
Зазначити положення щодо затвердження розподілу між сільськими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 430610 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді  сільського  бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду  сільського  бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України,та трансферти,визначені статтею 93 бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 69  Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтями 69-1, 71,72 Бюджетного кодексу України;
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Сільському голові надати  повноваження , щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною сільською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Сільському голові надати  повноваження ,щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного  періоду.                                                               11. Розпорядникам  коштів сільського бюджету забезпечити виконання , норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
12 Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію,водопостачання та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори  за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених розпорядником  бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання .
13. Сільському голові надати  повноваження  в процесі виконання  сільського бюджету здійснювати  перерозподіл  бюджетних призначень  по загальному та спеціальному фондах  .
14. Рішення набирає  чинності з 1 січня 2019 року.
15. Додатки 1-7 до цього рішення   є його невід'ємною частиною.
16.Дане рішення має бути   оприлюднене  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію 
 

                                                                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                                                                                                 до рішення  ХХVІІ сесії сільської ради

                                                                                                                                          сьомого скликання

                                                                                                                                           від 19.12.2018  р. № 221

 

 

 

Джерела  фінансування сільського бюджету на 2019 рік

 

 

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

Фінансування за типом кредитора

 

 

 

 

200000

Внутрішнє  фінансування

0,00

-50000

+50000

+50000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

-50000

+50000

+50000

208400

Кошти,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)

0,00

-50000

+50000

+50000

Х

Загальне фінансування

0,00

-50000

+50000

+50000

Фінансування за типом боргового зобов'язання

0,00

 

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-50000

+50000

+50000

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-50000

+50000

+50000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)

0,00

-50000

+50000

+50000

Х

Загальне фінансування

0,00

-50000

+50000

+50000

   

 

                                     Сільський голова                                            Г.Г.Костецька

 

                                                                                                                                                                                                                 Додаток 4

                                                                                                                                                                                                                 до рішення  ХХVІІ сесії сільської ради

                                                                                                                                                     сьомого скликання

                                                                                                                                                     від 19.12.2018  р. № 221

 

Кредитування сільського бюджету у 2018 році

                                                                                                                                                                                                                                    (грн)

Код Програм

ної класифікації видатків та кредиту

вання місцевих бюдже

тів

Код Типової програм

ної класифікації видатків та кредитування місце

вих бюдже

тів

Код Функціональної класифіка

ції

 видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

ра

зом

загаль

ний фонд

спеціальний фонд

ра

зом

загаль

ний фонд

спеціальний фонд

ра

зом

усього

у тому числі бюд

жет розвитку

усього

у тому числі бюд

жет розвитку

усього

у тому числі бюд

жет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


 

                            Сільський голова                                                                           Г.Г.Костецька