Загальні правила роботи РДА

Правила внутрішнього трудового розпорядку
Великолепетиської районної державної адміністрації
 
1. Загальні положення
Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до його кількості і якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностями, професійною підготовкою, утворенням і з урахуванням суспільних потреб. Обов'язок і справа честі кожного здатного до праці громадянина України – сумлінна праця в обраній їм області суспільно корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни.
Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим відношенням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються міри дисциплінарного і суспільного впливу.
Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню у робітників та службовців районної державної адміністрації дбайливого відношення до праці, подальшого зміцнення трудової дисципліни, організації праці, раціонального використання робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці.
Питання, зв'язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, погоджуються адміністрацією організації спільно із профспілковим комітетом.
 
2. Порядок прийому і звільнення робітників та службовців
Робітники та службовці районної державної адміністрації реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору в організації.
При прийомі на роботу адміністрація організації зобов'язана зажадати від працівника:
а) трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, а якщо особа влаштовується на роботу вперше – довідки про останнє місце перебування, виданої за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, сільською чи селищною Радою народних депутатів, а звільнені з рядів Збройних Сил України зобов'язані пред'явити адміністрації військовий квиток;
б) пред'явлення паспорта відповідно до законодавства про паспорти.
Прийом на роботу без пред'явлення зазначених документів не допускається.
При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань (державна служба), адміністрація, організації вправі зажадати від працівника пред’явлення диплома іншого документа про отриману професійну підготовку. Забороняється вимагати від працівників документи, надання яких не передбачено законодавством.
Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації організації. У наказі (розпорядженні) повинне бути зазначене найменування роботи (посади) відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників або штатного розкладу.
Фактичне допущення до роботи відповідним посадовою особою вважається укладення трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу оформлений належним чином.
При переведенні працівника, службовця на іншу роботу адміністрація зобов'язана:
а) ознайомити працівника, службовця з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз'яснити його права й обов'язки;
б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором, що діє в організації;
в) проінструктувати з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці, протипожежній охороні й іншим правилам з питань охороні праці.
На всіх робітників та службовців, що проробили понад 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, установленому чинним законодавством.
Усім працівникам адміністрація зобов'язується видавати при виплаті заробітної плати розрахункові листки, із зазначенням сум відрахувань з неї.
Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбаченим законодавством.
Робітники та службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши адміністрацію письмово за два тижні.
Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково за вимогою працівника у випадку його хвороби, інвалідності, порушення адміністрацією законодавства про працю.
Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації, організації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації.
У день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесеної до неї записом про звільнення і провести остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні вноситись у відповідності з формулюваннями діючого законодавства та з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 
3. Основні обов’язки робітників та службовців
Робітники та службовці зобов'язані:
а) працювати чесно і сумлінно, додержувати дисципліни праці — вчасно, точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;
б) підвищувати продуктивність праці, вчасно і ретельно виконувати поставлені завдання;
в) дотримувати вимог з охороні праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці і протипожежної охороні. д) уживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають чи утрудняють нормальне виробництво роботи (простий, аварія) і негайно повідомити про те, що трапилося, адміністрації;
г) утримувати своє робоче місце у порядку, чистоті; дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів.
 
4. Основні обов'язки районної державної адміністрації
Районна державна адміністрація зобов'язана:
а) організувати працю робітників та службовців, щоб кожний працював по своїй спеціальності і кваліфікації, мав закріплене за ним робоче місце, вчасно до початку роботи, що доручається, був ознайомлений із установленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня (зміни), забезпечити здорові і безпечні умови праці;
б) забезпечити правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці; видавати заробітну плату у встановлені терміни;
в) забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, застосовувати заходу впливу до порушників трудової дисципліни, з урахуванням думки трудового колективу;
г) неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам по охороні праці (правилам по техніці безпеки, санітарним нормам і правилам і ін.).
 
5. Робочий час і його використання
Час початку і закінчення роботи, перерв для відпочинку і харчування встановлюється наступний: початок роботи з 8.00;обідня перерва з 12.00 до 12.45; закінчення роботи о 17.00; у п'ятницю, за рахунок скороченої обідньої перерви  о 15.45; вихідні дні: субота, неділя.
Працівника, що з'явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день.
Понаднормові роботи, як правило, не допускаються.
Застосування понаднормових робіт адміністрацією може застосовуватись у виняткових випадках і в межах, передбачених чинним законодавством, лише  з дозволу профспілкового комітету організації.
Черговість надання щорічних основних відпусток встановлюється адміністрацією за узгодженням із профспілковим комітетом організації з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи підприємства організації і сприятливих умов для відпочинку робітників та службовців. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.
 
 
6. Заохочення за успіхи в роботі
Робітникам та службовцям, успішно і сумлінно виконуючим свій трудовий обов'язок, даються в першу чергу переваги і пільги в області соціально-культурного і житло-побутового обслуговування (путівки в санаторії і будинку відпочинку, поліпшення житлових умов і т.п.). Таким працівникам дається також перевага при просуванні по роботі. За особливі трудові заслуги робітники та службовці представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками, знаками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника по даній професії.
 
7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання, неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування заходів дисциплінарного або суспільного впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.
За порушення трудової дисципліни адміністрація застосовує наступні дисциплінарні стягнення:
а) догана;
б) звільнення;
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання робітником, службовцем без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до робітника, службовця раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або суспільного стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані. Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.
Так само вважаються прогульниками робітники та службовці, що були відсутні на роботі більш трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, і до них застосовуються ті ж міри відповідальності, які встановлені за прогул.
Незалежно від застосування заходів дисциплінарного чи суспільного стягнення робітник, службовець, що допустив прогул (у тому числі відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин або з'явився на роботі в нетверезому стані, позбавляється премії цілком чи частково.
Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником організації.
Адміністрація організації має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
Трудовий колектив виявляє сувору товариську вимогливість до працівників, що несумлінно виконують трудові обов'язки, застосовують до членів колективу за порушення трудової дисципліни заходи суспільного стягнення (товариське зауваження).
До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути зажаданні пояснення в письмовій формі. Відмовлення працівника від пояснень не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо за виявленням провини, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не вважаючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення провини.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.
Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування оголошується працівнику, підданому стягненню, під розписку в триденний термін.
Наказ (розпорядження) у необхідних випадках доводиться до відома працівників організації.
Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення робітник, службовець не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким на якого дисциплінарне стягнення не накладалося.
Адміністрація зі своєї ініціативи, по клопотанню трудового колективу може видати наказ (розпорядження) про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо робітник, службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни і виявив себе як гарний, сумлінний працівник.
Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення міри заохочення, зазначені в дійсних Типових правилах, до працівника не застосовуються.
Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у районній державній адміністрації на видному (легкодоступному для працівників) місці.
 
8. Порядок відсторонення від роботи працівників, які знаходяться у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Працівник, який прибув на роботу у стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння, або він вживав спиртні напої (наркотичні речовини) під час роботи, на протязі робочого дня (під час перерви) підлягає відстороненню від роботи з послідовним виконанням процедури відсторонення, а саме:
– керівник робіт повинний у разі виявлення такої події терміново повідомити сп’янілу особу про відсторонення від виконання робіт та запропонувати покинути території установи. Потім у присутності свідків прийняти усі можливі заходи і супроводити винного за межі підприємства. Про подію, що сталася потрібно на протязі робочого дня письмово інформувати керівника підприємства для подальшого реагування.
– робочий день для винної особи рахувати як прогул без поважних причин.